Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
TTK Geçici 7. Maddesi Kapsamında Münfesih Olan Şirketlerin re'sen kayıt Silme İşlemleri

 

Bilgileri aşağıda yer alan Anonim ve Limited Şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.06/06/2013

 

559 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MÜNFESİH OLAN ŞİRKETLERİN İHTAR LİSTESİ AŞAĞIDAKİ EKLENTİLER KISMINDA YER ALMAKTADIR.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin  İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilecektir.

 

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

 

1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler      

2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler

3-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen  anonim ve limited şirketler ile  kooperatifler      

4- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile  kooperatifler   

 RESEN KAYIT SİLME USULÜ

A- TASFİYESİ TESCİL EDİLMEMİŞ MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER

 

1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

-  Müdürlüğümüzce , sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere , tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara  2 ay içerisinde cevap verilmemesi veya tasfiye memuru bildirmemesi veya şirketin/kooperatifin durumunun kanuna uygun hale getirilmemesi hallerinde sicil kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın resen silinecektir.

 

2. İhtar üzerine beyanda bulunarak tasfiye memuru bildiren şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

- Müdürlüğümüzce sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere , tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara cevaben şirket veya kooperatifin en son  ortaklarından veya yetkililerden  birinin  yazılı olarak (ek 1) Müdürlüğümüze müracaat etmesi  halinde ; yazılı başvuruda,  şirketin/kooperatifin münfesih olduğu ve devam eden davalarının bulunmadığı  hususları ile kendisini,  diğer ortak veya yetkililerden birisini veya görevi kabul etmiş olmaları kaydıyla 3. kişiyi tasfiye memuru olarak beyanı yer almalıdır. Ayrıca yazılı beyanları ekinde kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır. (Dilekçede tasfiye memurunun ad-soyad. TC kimlik ve açık ikamet adresi , tasfiye ikamet adresinden farklı bir adreste yürütülecek ise ayrıca tasfiye adresi bilgileri  de yer almalıdır)

-Başvuru incelenerek tasfiye memuru tescil ve ilan edilecektir. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir.

 - Tasfiye memurları  , alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için verilen  2 aylık sürenin sonunda çıkaracakları  bilançoya göre tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklardır.  Tebliğin 12. maddesi gereğince tasfiye  tamamlandıktan sonra hazırlayacakları  kesin bilançoyu da eklemek kaydı ile Müdürlüğümüze yazılı olarak (ek 2) yapacakları başvuruya istinaden şirketin/kooperatifin kaydı silinecektir.

Not: Sermaye artırımı yapmadığı için münfesih duruma düşen anonim  şirketler ile  ortak sayısı 20’yi aşan limited şirketlerde denetçiler de tasfiye memuru bildirimi yapabilirler. Ancak denetçi pay sahibi değil ise şirketler ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru  olarak bildirebilir.

 

B. TASFİYELERİ TESCİL EDİLMİŞ ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN KAYITLARININ SİLİNMESİ

-01.03.2012 tarihinden  önce   tasfiyesi  tescil edilmiş ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , iki defa üst üste genel kurul toplantısı yapılamayan  , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle kayıtları silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin kayıtları  bu kapsamda silinecektir.

 - 01.03.2012 tarihinden önce tasfiyesi tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının bu kapsamda silinebilmesi için, tasfiye memurlarının  Müdürlüğümüze yazılı olarak ( ek3) zorunludur.

-  Tasfiye memurları dilekçelerinde,  şirket ya da kooperatifin alacaklıları davete dair yapılan 3 ilanın  ..............,  ............... ve .............. tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığını,  davalı ya da davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığını , genel kurulu kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak iki defa üst üste toplantıya çağırmış   olmasına rağmen  toplanamadığını beyan edeceklerdir. Ayrıca yazılı beyanları  ekinde  ,  genel kurul  toplantısına 2 defa davete dair  sicil gazetesi sureti ve/veya taahhütlü mektup  ile  kesin bilançonun eklenmesi gerekmektedir.  Belirtilen şekilde yapılan müracaat   üzerine  inceleme yapılarak  sicil kaydı silinecektir.

 

Eklentiler
19 KASIM 2015 RESEN KAYDI SİLİNENLER - 69 KB (377)
GENEL MÜNFESİH İHTAR GAZETE İLANI 24 HAZİRAN 2015 - 269 KB (2191)
Mayıs 2015 Resen Kaydı Silinen Firmalar - 583.64 KB (689)
RESEN KAYDI SİLİNEN ŞAHIS FİRMALARININ İLANI MAYIS 2015 - 258.94 KB (861)
MÜZEKKERESİ SONUÇLANAN RESEN SİLİNEN FİRMALAR - 43.5 KB (848)
GENEL KURUL 2 VERGİ TERK 2 RESEN SİLME İLANI - 46 KB (979)
SERMAYE ARTIRIMI YAPMADIĞINDAN RESEN KAYDI SİLİNENLER - 163 KB (2666)
VERGİ KAYDI SİLİNEN MÜNFESİH OLAN ŞİRKETLERİN KAYIT SİLMELERİ - 86 KB (846)
SERMAYE 2 İHTAR İLAN Münfesih_6103 20 inci maddesi sermaye_kapsami_ihtar - 228.5 KB (4843)
VERGİ DAİRESİ KAYDI SİLİNENLER GAZETE İHTAR - 104.5 KB (2712)
ODA KAYDI RESEN SİLİNEN MÜNFESİH OLAN ŞİRKETLERİN KAYIT SİLMELERİ - 96.5 KB (802)
Tasfiye ve genel kurul münfesih kayıt silme - 121 KB (488)
Gazete düzeltme resenler sermayeden - 39 KB (834)
Gazete düzeltme resenler - 97 KB (357)
ODA KAYDI RESEN SİLİNENLERİN İHTAR GAZETE İLANI - 129.5 KB (1134)
559 dan Münfesih Kayıt Silme - 62 KB (1172)
GENEL MÜNFESİH İHTAR GAZETE İLANI - 178 KB (802)
559 SAYILI KANUN GEREĞİ SERMA ARTTIRIMI YAPMAYAN ŞİRKETLERE İHTAR - 85 KB (394)
TTK. GEÇİCİ MADDE 7 - 44.5 KB (1454)
EK -1 - 32 KB (1044)
EK -2 - 29 KB (1027)
EK -3 - 31 KB (1108)
MÜNFESİH RESEN ŞİRKETLER HAK TEBLİĞ 30-12-2012 - 76.5 KB (1173)
27-05-2013 Tarihinde yayynlandy.8681 kez izlendi.
« Geri
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr