Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Arttırımı

 TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2 inci maddesine istinaden, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

 

T.T.Kanunun 461/3 üncü fıkrasına istinaden Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az 15 gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

 

 

1- Müdürlüğümüze  web sayfamızdaki genel kurul evralarına ilave olarak aşağıdaki belgeler 
2- 
Şirket sözleşmesinin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni hükümet komiserince imzalı (Hükümet Komiseri bulunması halinde)2 adet, Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noter tadikli, Şayet değişen maddenin yeni şekli tutatağın içine yazılmış ise tadil getirilmesine gerek yoktur. Hazirun Cetveli asıl ıslak imzalı olacak.  Matbuu evraklar (Vekaleten katılımlar için vekalet örneği toplantı tutanağı örneği ve hazirun cetveli örneği yönetmelik ekinde mevcuttur.), Genel Kurul Çağrılı Yapılmış ise gündemin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi. Çağrısız yapılan genel kurullar için toplantı gündemini içeren yönetim kurulu kararı.
3-
Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

 

 

 

SERMAYE ARTIRIMI

 

1- Sermayenin ödendiğine dair SMMM veya YMM raporları ve hazırlayanın faaliyet belgesi  (1 er adet asıl)
2- Sermae artırımı iç kaynaklardan karşılanması durumunda iç kaynakların tespitine dair YMM veya SMMM raporları   Sermayenin ödendiği ve iç kaynakların tespiti ayrı raporlarda yer alabilir.
3- Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,TTK 457,471
4- Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

5- Esas sözleşmede nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kanuna uygun olarak yatırıldığına dair banka mektubu ve dekontu.
6-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.
7- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
8- Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerine gösteren cetvet(2 adet)

9- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
10- Sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hale gelir ve bu hususu doğrulayan müdürlüğün yazısının ilgili bankaya verilmesi üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.
11- Sermaye artırımında çıkarılacak payların halka arz edilmesi halinde sermaye artırımının tescilinden önce izahnamenin tescili için müdürlüğe başvurulması gerekir.
 
12-
Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
13-Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir.  


 


DİĞER AÇIKLAMALAR EKTEDİR

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr