Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » TÜR DEĞİŞTİRME LTD den AŞ ye

Anonim Şirket » TÜR DEĞİŞTİRME LTD den AŞ ye

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 - Şirket Esas Sözleşmesi MERSİS sistemi üzerinden hazırlanarak genel kurul onayına sunulması gerekmektedir. Esas sözleşme genel kurul tutanağının içerisine yazılarak veya tutanak eki olarak genel kurul karar defterine yapıştırılarak notere tasdik edilecektir.
- Tür değiştirilmesi ile ilgili ortaklar genel kurul kararı 1 adet noter tasdikli

(Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.)

3- Genel kurul katılımı ile ilgili hazır bulunanlar listesi

4-İmza yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri ie diğer imza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ) (Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.)


5- Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi


6-Tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

7-Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.md) (Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)


8- Şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (Eğer yok ise olmadığına dair beyan)


9-Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

 

10-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan, Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın noterden imza beyannamesi eklenmelidir.

 11- Tüzel ortaklar için firma Türkiye’de tescilli ise ticaret sicili tasdiknamesi yurt dışı ise apostilli ve notere ve yeminli tercüman onaylı sicil özeti


12- Yeni şirket türüne ait vergi numarası MERSİS sistemi tarafından üretilmektedir.

13- Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.


14-Tür değişikliği aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

15- Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr