Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Kapasite Bölümü

 Temel Fonksiyonu:

 

GTO´da üyelerin kapasite ile ilgili taleplerini karşılamak.

Oda´mıza kapasite raporu tanzimi müracaatında bulunan üyelerin isteklerini inceleyerek raporu düzenlemek ve tasdik edilmek üzere TOBB´ne göndermek.

 

      Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı

         Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

      Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

          Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

      Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

         5590 sayılı TOBB Kanunu

         6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

         28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

         TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)

         560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri

         Teşviklerle İlgili Tebliğler

         İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

 

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 

         Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,

         Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,

         Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,

         Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,

         Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,

         Kota başvurularında,

         Teşvik Belgesi taleplerinde,

         Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

 

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 

         Oda üyesi olan,

         Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

         Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

         Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

 

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

      Kapasite Servisine aşağıda liste bulunan evraklar hazırlanarak başvuru yapılabilir.

      Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

         Firma tarafından kapasite raporu talep formu ile birlikte kapasite servisine  başvurulur,

         Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

         Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,

         Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

         Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 4 nüsha derlenerek  onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,

         TOBB´un onayından sonra 2 nüshası Gebze Ticaret Odası´na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube´de firmanın dosyasında muhafaza edilir.

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 

         Süre bitimi,

         Adresi değişikliği,

         Kapasite verilerindeki değişiklikler.

 

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 

         Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,

         İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB´a bildirilmesi yeterlidir),

         Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Gebze Ticaret Odası´nca tesbiti),

         Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

         Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,

         Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il´e nakletmesi ve/veya başka bir Oda´ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,

         Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

         Geçerlilik süresinin dolması.

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr