Menü Close

Araştırma Bölümü

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel (gerçek veya tüzel) firmaların  yapmış oldukları veya yapacak oldukları mal veya hizmet alımları öncesi veya sonrası piyasadaki gerçek fiyatını belirlenmesi amacı ile yapılan işlemlerdir.

Rayiç fiyat tespiti, yazılı talep üzerine yapılır. Talepte bulunanlar mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususlar (mala ait vasıf, özellikleri, markası, modeli, ürün kodu ve toplam miktar gibi tanıtıcı bilgileri) açıkça yazılarında belirtilir. 

 

Fatura Tasdikleri

Devlet inşaat işlerinde kullanılan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı´nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mal ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Bunun için Odaya kayıtlı, satışı yapan veya faturayı düzenleyen müteahhit, taşeron ya da bunlara mal satanların Oda´ya bir dilekçeyle (aşağıdaki eklentilede mevcut) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Projeye müstenit ve özel imalata ilişkin fatura tasdikleri sanayi odası veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılacaktır.

Dilekçede, işin hangi devlet inşaatına ait olduğunun belirtilmesi, ek´inde Gebze´de düzenlenmiş fatura aslı ve fotokopisi ile gerekirse faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü belgelerin eklenmesi gerekir.

Faturalarda marka, model, birimi, menşei gibi bilgiler detaylı yazılması gerekmektedir.

Proforma faturaların alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanması mümkün değildir. Ayrıca üzerinde sadece montaj veya işçilik bedeli yer alan faturalar ile proforma niteliği taşıyan birim fiyatların yer aldığı faturalar tasdik edilmeyecektir.

Söz konusu faturalara öncelikle piyasa araştırması yapılacaktır.

 

ATA SİSTEMİ

1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlenmeye başlanılmıştır.

 TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir. 

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)’nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.  

ATA KARNESİ NASIL ALINIR?

Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

 Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

 » Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)

» Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur.)

» Devlet Tahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

» Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte)

 kabul edilir.

 Teminat, Karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %40’ı oranında teminat alınacaktır.

ATA KARNESİNİN KULLANIM AMACI

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

 İstanbul Sözleşmesi Ek.A’ da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

 1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

 2) Ek B2 – Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

 3) Ek B3 – Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

 4) Ek B4 – İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

 5) Ek B5 – Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

 6) Ek B6 – Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 7) Ek B7 – Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin

 Ek 8) Ek B8 – Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 9) Ek B9 – İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 10) Ek D – Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.  

1 Şubat 2021 tarihi itibariyle ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi aracılığıyla yapılacak ve fiziksel ATA karnesi satışı yapılmayacaktır.

Yapılacak online başvurularda ATA karne ücreti TOBB tarafından 1600,- TL olarak belirlenmiştir.

ATA karnesi başvurusunda bulunacak üyelerin, programın kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşabileceği Kullanım Kılavuzu https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa  adresinde paylaşılmaktadır.

Karne hamili karne basım sonrası elden onay için karneyi, dilekçe ve teminat evrağı( teminat mektubu,dekont vb.) ile birlikte Odamıza ibraz etmelidir.

Buna ilaveten, yeni sistemde karne başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin karne basımında kullanmak üzere, programda belirtilen renk kodlarında renkli kâğıtları edinmeleri ve siyah beyaz yazıcıya sahip olmaları gerekmektedir.

Karneler A4 formatında ve kapaksız olarak düzenlenecektir; ancak karne basma sorumluluğu karne hamilindedir. Aşağıda belirtmiş olan renk kodları, karne hamili başvurusunu tamamladığında, karne hamilinin ekranında çıkmaktadır.

Kağıtlar 80 gr olacaktır.

Karne bilgileri ve genel listenin yer aldığı ilk YEŞİL KAĞIT için Pantone 353 U (%50 Tram) renk kodu olacaktır. – RGB 79 214 145 / HEX/HTML 4FD691 / CMYK 52 0 58 0

İthalat sayfaları olan SARI KAĞITLAR için PANTONE  2001 C renk kodu olacaktır.

Transit sayfaları olan MAVİ KAĞITLAR için 324 U (%70 Tram) renk kodu olacaktır.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel (gerçek veya tüzel) firmaların yazılı başvuruları ile alacakları, satacakları ve kiralayacakları gayrimenkullerin değerlerinin tespiti amacıyla yazılı istek üzerine yapılmaktadır. Değer tespiti yapılacak gayrimenkulün açık adresi, tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, yüzölçümü)  yazı ekinde ifade edilmelidir.

 

Servis araçları ile ilgili arıza başvuruları için aşağıdaki linkte bulunan online başvuru formu doldurularak gönderilmelidir.

 

Köksal KOÇAL

kkocal@gebzeto.org.tr

Dahili: 1540