Menü Close

Araştırma Bölümü

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel (gerçek veya tüzel) firmaların  yapmış oldukları veya yapacak oldukları mal veya hizmet alımları öncesi veya sonrası piyasadaki gerçek fiyatını belirlenmesi amacı ile yapılan işlemlerdir.

Rayiç fiyat tespiti, yazılı talep üzerine yapılır. Talepte bulunanlar mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususlar (mala ait vasıf, özellikleri, markası, modeli, ürün kodu ve toplam miktar gibi tanıtıcı bilgileri) açıkça yazılarında belirtilir. 

 

Fatura Tasdikleri

Devlet inşaat işlerinde kullanılan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı´nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mal ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Bunun için Odaya kayıtlı, satışı yapan veya faturayı düzenleyen müteahhit, taşeron ya da bunlara mal satanların Oda´ya bir dilekçeyle (aşağıdaki eklentilede mevcut) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Projeye müstenit ve özel imalata ilişkin fatura tasdikleri sanayi odası veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılacaktır.

Dilekçede, işin hangi devlet inşaatına ait olduğunun belirtilmesi, ek´inde Gebze´de düzenlenmiş fatura aslı ve fotokopisi ile gerekirse faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü belgelerin eklenmesi gerekir.

Faturalarda marka, model, birimi, menşei gibi bilgiler detaylı yazılması gerekmektedir.

Proforma faturaların alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanması mümkün değildir. Ayrıca üzerinde sadece montaj veya işçilik bedeli yer alan faturalar ile proforma niteliği taşıyan birim fiyatların yer aldığı faturalar tasdik edilmeyecektir.

Söz konusu faturalara öncelikle piyasa araştırması yapılacaktır.

 

ATA SİSTEMİ

1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlenmeye başlanılmıştır.

 TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir. 

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)’nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.  

ATA KARNESİ NASIL ALINIR?

Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

 Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

 » Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)

» Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur.)

» Devlet Tahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

» Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte)

 kabul edilir.

 Teminat, Karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %40’ı oranında teminat alınacaktır.

ATA KARNESİNİN KULLANIM AMACI

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

 İstanbul Sözleşmesi Ek.A’ da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

 1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

 2) Ek B2 – Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

 3) Ek B3 – Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

 4) Ek B4 – İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

 5) Ek B5 – Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

 6) Ek B6 – Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 7) Ek B7 – Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin

 Ek 8) Ek B8 – Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 9) Ek B9 – İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 10) Ek D – Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.  

ATA KARNESİNE TARAF OLAN ÜLKELER

1. Almanya 38. Kanada
2. Amerika Birleşik Devletleri 39. Karadağ
3. Andorra 40. Kıbrıs
4. Arnavutluk 41. Kore
5. Avusturalya 42. Letonya
6. Avusturya 43. Litvanya
7. Bahreyn Krallığı 44. Makao
8. Belçika/Lüksemburg 45. Macaristan
9. Beyaz Rusya 46. Madagaskar
10. Birleşik Arap Emirlikleri 47. Lübnan
11. Bosna Hersek 48. Makedonya
12. Bulgaristan 49. Meksika
13. Cebelitarık 50. Malezya
14. Cezayir 51. Malta
15. Çek Cumhuriyeti 52. Mauritius
16. Çin 53. Moğolistan
17. Danimarka 54. Moldova
18. Estonya 55. Norveç
19. Fas 56. Pakistan
20. Fransa 57. Polonya
21. Finlandiya 58. Portekiz
22. Fildişi Sahili 59. Romanya
23. Güney Afrika Cumhuriyeti 60. Rusya Federasyonu
24. Hırvatistan 61. Senegal
25. Hindistan 62. Sırbistan
26. Hollanda 63. Singapur
27. Hong Kong 64. Slovak Cumhuriyeti
28. İngiltere 65. Slovenya
29. İspanya 66. Sri Lanka
30. İsrail 67. Şili
31. İsveç 68. Tayland
32. İsviçre 69. Tayvan
33. İran 70. Tunus
34. İrlanda 71. Türkiye
35. İtalya 72. Ukrayna
36. İzlanda 73. Yeni Zelanda
37. Japonya 74. Yunanistan
 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel (gerçek veya tüzel) firmaların yazılı başvuruları ile alacakları, satacakları ve kiralayacakları gayrimenkullerin değerlerinin tespiti amacıyla yazılı istek üzerine yapılmaktadır. Değer tespiti yapılacak gayrimenkulün açık adresi, tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, yüzölçümü)  yazı ekinde ifade edilmelidir.

 

Servis araçları ile ilgili arıza başvuruları için aşağıdaki linkte bulunan online başvuru formu doldurularak gönderilmelidir.

 

Köksal KOÇAL

kkocal@gebzeto.org.tr

Dahili: 1540