Menü Close

Yabancı Sermaye

ABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

1.Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye´de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
2.Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
3.Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.Bu kanun ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmış; 
 a.Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler,
 b.Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
Diğer taraftan eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye´de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu da yeni kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla,yabancı yatırımcılar artık tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabileceklerdir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye´de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

WEB SAYFAMIZDA YAPILAN İŞLEMLERE GÖRE İSTENİLEN EVRAK LİSTELERİNE İLAVE OLARAK
YABANCI SERMAYE İŞTİRAKLİ ŞİRKETLERDEN AYRICA İSTENİLEN BELGELER

1-Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
2-Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
3-Şirket ortakları veya müdürleri yabancı uyruklu şahıslar ise bu kişilerin Yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş pasaport suretleri.vergi numaralarını gösteren evrakların dökümü.
4-Yabancı şahısların imza beyannameleri yurt dışından gelecek ise apostilli yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş,
5-Şirket Merkezi yurt dışında olup Türkiye de şube açacak yabancı yatırımcılar önce Yabancı Sermayeler Genel Müdürlüğünden izin alacak , Memurluğumuza şube açılışı ile ilgili evraklar ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne verilen ve izin alınan belgeler asıl olarak  memurluğumuza gelecek