Menü Close

Tapu Belgesi

TAPU KANUNUNA GÖRE ALINACAK BELGELER 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi 18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunun 2 inci maddesi ile değişmiştir. Bu çerçevede 16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe;

Yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur. (vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin aslı ve vekalet imza atan şahsın noterden alınmış asıl imza beyannamesi dilekçe ekinde sunulacaktır.)

2.Yabancı sermayeli Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Borsada işlem gören firmalar pay defterlerinden suret getirmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin e bendi kapsamında “Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.” tapuya ibraz edilecektir.

3.Şirketin % 50 nin altında yabancı sermaye bulunması ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkileri bulunması durumunda. Yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkisini gösteren sicil gazetesi sureti dilekçeye eklenecektir.