Menü Close

Tapu Belgesi (Yabancı Sermaye)

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 27/12/2019 tarih ve 50794103 sayılı ve 17/01/2020 tarih ve 51469810 sayılı genelgesine göre;
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) arasında yapılan entegrasyon çalışmaları çerçevesinde tapu müdürlüklerince şirket yetkilileri elektronik ortamda sorgulanabilmekte ve tapu yetki belgesi doğrudan TAKBİS üzerinden oluşturulmaktadır.
Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2010/6 sayılı Genelgesi 18/05/2018 tarihinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik çerçevesinde tapu işlemlerinin şirketler bakımından da tapu müdürlüklerince yetki belgesi talep edilmeksizin elektronik ortamda MERSİS üzerinden TAKBİS’e iletilen bilgiler dikkate alınarak yerine getirilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Bu itibarla, bundan böyle müdürlüğünüzce tapu yetki belgesinin düzenlenmemesi bildirilmiştir.

Önemli: Müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, şirket yetkililerinin tapu müdürlüklerine müracaatlarından önce mersis@gebzeto.org.tr adresine e-mail göndererek sicil kayıtlarındaki bilgileri kontrol ettirmesi ve varsa hatalı eksik bilgileri güncellettirmeleri önemle hatırlatılır. 


Ancak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere istenen tapu yetki belgesi taleplerinin karşılanması uygunluğu bildirilmiştir.

VALİLİK İL PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE İSTENEN TAPU YETKİ BELGESİ :
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi 18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunun 2 inci maddesi ile değişmiştir. Bu çerçevede 16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.
1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe;
Yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur. (vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin aslı ve vekalet imza atan şahsın noterden alınmış asıl imza beyannamesi dilekçe ekinde sunulacaktır.)
2.Yabancı sermayeli Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borsada işlem gören firmalar pay defterlerinden suret getirmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin e bendi kapsamında “Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.” tapuya ibraz edilecektir.

3.Şirketin % 50 nin altında yabancı sermaye bulunması ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkileri bulunması durumunda. Yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkisini gösteren sicil gazetesi sureti dilekçeye eklenecektir.