Menü Close

Kapasite Bölümü

 Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı

         Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

      Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

          Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

      Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

•         5590 sayılı TOBB Kanunu

•         6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

•         28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

•         TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)

•         560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri

•         Teşviklerle İlgili Tebliğler

•         İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

•         Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,

•         Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,

•         Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,

•         Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,

•         Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,

•         Kota başvurularında,

•         Teşvik Belgesi taleplerinde,

•         Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

•         Oda üyesi olan,

•         Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

•         Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

•         Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

      Kapasite Servisine aşağıda liste bulunan evraklar hazırlanarak başvuru yapılabilir.

      Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

•         Firma tarafından kapasite raporu talep formu ile birlikte kapasite servisine  başvurulur,

•         Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

•         Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,

•         Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

•         Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 4 nüsha derlenerek  onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,

•         TOBB´un onayından sonra 2 nüshası Gebze Ticaret Odası´na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube´de firmanın dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

•         Süre bitimi,

•         Adresi değişikliği,

•         Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

•         Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,

•         İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB´a bildirilmesi yeterlidir),

•         Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Gebze Ticaret Odası´nca tesbiti),

•         Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

•         Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,

•         Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il´e nakletmesi ve/veya başka bir Oda´ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,

•         Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

•         Geçerlilik süresinin dolması.

 

İŞ MAKİNESI TESCİL İŞLEMLERİ

Araç sahipleri araçlarını kanun ve yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır. (Karayolları Trafik Kanunu madde 19)

İş Makinesinin Tanımı:

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar :

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Satış ve Devirleri

Tescil Süreleri;

– Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde,

 – Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir alanlar 1 ay içinde  gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan tescil belgesi almak zorundadır. 

– Hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 içinde tescilin silinmesi için,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. (Fatura ile yapılan satışlar)

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için

– Gebze Ticaret  Odası´na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talebeden  Dilekçe,

– Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz),

– Yerli imalat ise, fabrika satış faturası veya mümessili firmanın kestiği fatura,

– İş Makinası Bilgi Formu (Firma tarafından kaşe ve imzalanış olacaktır). ” Aşağıdaki eklentilerde mevcut.”

– Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dökümanlar,

– Gebze Ticaret Odası Muhasebe Servisi’ne yatırılan Tescil harç makbuz fotokopisi (2.340,00 TL)

B. Tescili yapılmış araçlar için (SATIŞ VE DEVİR – 2. EL)

– Gebze Ticaret Odası´na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe,

-Makineye ait iş makinesi bilgi formu (Oda tarafından verilecek)Firma Tarafından eksiksiz doldurulacaktır.

– Noter satış sözleşmesi asıl,

– Tescil Belgesi aslı (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi),

-Gerçek kişi başvurularında T.C numarası yazılı kimlik fotokopisi 

-Temsil ile yapılan başvurularda Vekaletname

– Eski Tescil Belgesinin aslı 

– Gebze Ticaret Odası Muhasebe Servisi’ne yatırılan Tescil harç makbuz fotokopisi (1.198,00 TL)