Menü Close

Ticaret Bölümü

Dolaşım Belgeleri

Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?
 
A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerdir.

Tamamen Türkiye’de veya AB’de elde edilmiş eşya, Türkiye veya AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım durumunda sayılır.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gümrük birliği gümrük bölgesinde, serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve gümrük idaresince vize edilmiş A.TR dolaşım belgesi muhteviyatı eşyanın Türkiye-AB gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için ayrıca bir menşe belgesi gerekmemektedir. Ancak, her ne sebeple olursa olsun ithalatçının ihracatçıdan eşyanın menşe statüsünü kanıtlayacak bir belge talep edilmesi halinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihsiz menşe statüsünü kanıtlamak üzere menşe şahadetnamesinin; tercihli menşe statüsünün ispatı için ise yürürlükteki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Tedarikçi Beyanının düzenlenmesi olumlu mütalaa edilmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,  Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan
 
Not: A.TR Dolaşım Belgesi satış, onay ve saklanmasına ilişkin işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 

 

EUR-MED Dolaşım Belgesi PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

Bu bağlamda;

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)
TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)
TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)
TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + AB(GB. Eşyası için)
TR + TUNUS + AB(tarım ürünleri için)
TR + MISIR + AB (GB. Eşyası için)
TR + MISIR + AB (tarım ürünleri için)
TR + MISIR + TUNUS
TR + MISIR + FAS
TR + TUNUS + FAS

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)
TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)
TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + MISIR

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS
TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS
TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanılmaktadır. Başvuru için, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur.

 

/bolumlerimiz/ticaret-bolumu/dolasim-belgeleri/eur-med-dolasim-belgesi/

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?
EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Menşeli ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin 1/98 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
1. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

2. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır.
EFTA üyeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye(Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındı. Menşe Şahadetnamesi düzenlenecektir.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün (1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak  1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, Ürdün’ün fesih bildiriminde bulunması üzerine 22 Kasım 2018 tarihinde sona ermiş ve taraflar arasındaki tercihli ticaret rejimi ortadan kalkmıştır.), Morityus, Faroe Adaları, Moldova, Kosova


 Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar
Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:11) verilmiştir.

 

 FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir?
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır.
 
FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Söz konusu Sistem çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya  ve Rusya Federasyonu  “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir.

ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi doldurulması zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir. Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. 8 no.lu hane malın tamamıyla Türk Menşeli (%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için “P” harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için “Y” harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır. (Örnek: “Y”20%). Japonya için “W” harfi ile malın GTİP no.sunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır. (Örnek: “W”96.18) Kanada için “F” harfi yazılacaktır. Avustralya için 8. Kutu boş bırakılacaktır.
 
 “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Sadece İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’ne düzenlenir.

 

Menşe Şahadetnamesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu´nun 17 ila 21 inci maddeleri ile buna bağlı Gümrük Yönetmeliği´nin 23 ila 33 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenir.

Menşe Şahadetnamesi, İhraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.
Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede tercihli gümrük rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

Ticaret Bölümü, Menşe Şahadetnamelerinin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Menşe Şahadetnamesinin Düzenlendiği Ülkeler
Menşe Şahadetnamesi tek başına tüm ülkelere düzenlenebilir.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri
İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde doldurulan ve imza edilen menşe şahadetnamesi, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Ticaret Bölümüne verilir.
a) Ticaret Bölümü, Menşe Şahadetnamesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca hangi ülke menşeli olduğu hususunda, ihracata ait diğer evrakları da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra tasdik işlemini tamamlar.
b) Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, menşe şahadetnamesinin “3. Nüshası ve başvuru formu ile fatura fotokopisi, dilekçe ve tevsik edici diğer belgeler alıkonularak. İlk iki nüshası ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

Menşe Şahadetnamesinin Tasdiki İçin Ticaret Bölümümüz Tarafından İstenecek Evraklar
-Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
-Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
-Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası
-Eşya ithal edilmişse, İthalat Beyenamesi, İthalat faturası, Gümrük vezne alındısı

Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar
Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:20) verilmiştir.

Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Menşe Şahadetnamesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra “in the name of………” ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, “in the name of………” ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.
İhracat gereği menşe şahadetnamesinin aslından başka, bir veya birkaç takım olarak aynı suret isteniliyorsa, bütün takımların içeriğinin, aslına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Fotokopi olarak düzenlenen suretlerin tasdik işlemi yapılmamaktadır.

Menşe Şahadetnamesinin başvuru formu 8. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

 

D-8, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülkenin (Developing Eight /D-8) oluşturduğu ve 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulduğu bir örgüttür.

13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke (İran, Malezya, Nijerya, Endonezya, Pakistan ve Türkiye) arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılmaya başlanmıştır.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan ülkeler; İran, Malezya, Nijerya, Endonezya, Pakistan ve Türkiye’dir.

Bangladeş ile Mısır D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkeler arasında henüz yer almamaktadır.

İhracat

Malezya, Endonezya, Pakistan, İran ve Nijerya Taviz Listeleri

İlgili Mevzuat:

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye-İran Tercihli Ticaret ve Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlükte olup; söz konusu ülkeler için hazırlanan Menşe dolaşım belgelerinin kullanımına devam edilecektir.

Menşe Şahadetnamesi Formu Nedir?
Menşe Şahadetnamesi, eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Tercihsiz ticarette kullanılan ve malın menşeini belirlemek üzere ithalatçı ülkenin istemi üzerine düzenlenen belgedir. Belgenin yasal dayanağı ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğidir.

Odalarca Dolaşım Belgeleri Vize İşlemi Esnasında Talep Edilecek Tevsik Edici Belgeler

1.   İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge.
2.   Eşyaya ait satış faturasının bir örneği
3.   Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları
4.  Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı
5.  Üretici firma kapasite raporu

 

 

Malezya – Menşe Belgesi Nedir?

10.07.2015 tarih 29412 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’e istinaden 01.08.2015 tarihinden itibaren “Menşe Belgesi” düzenlenecektir.

Bu kapsamda, Malezya’ya “tercihli ticarete” konu olacak eşyanın menşeinin, anlaşmada yer alan menşe kuralları uyarınca söz konusu Menşe Belgesinin (Certificate Of Origin) ibrazı suretiyle tevsik edilecektir.

Sadece MALEZYA için düzenlenir.

 

 

TOBB’dan gelen yazıda, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinin tam otomasyona geçmesinin planlandığı kaydedilmişti.

A.TR Dolaşım Belgelerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tam otomasyona geçirilmesini teminen ekte firmalar ve gümrük müşavirleri için hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) kullanım kılavuzu yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Diğer Belge ve Hizmetler

İhracat Yapan Üyelerimize ait listelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Odamız eksper listelerinde bulunan, sektörlere göre uzman eksperler tarafından firmaların aşağıdaki listede belirtilen ekspertiz talepleri incelenerek, mahallinde ve evraklar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ekspertiz raporu düzenlenir.

1.Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle Tamir Edilmek Üzere İthal Edilen Malzemeler İçin:

a) Dilekçe
b) İthalat Faturası

2. Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle İthal Edilen Malzemenin Tamir Edildiği Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

 Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

3.Yurt Dışından İthal Edilen Orman Ürünü Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

4.Üretimi Yapılan Kimyasal Malzemenin İhraç Edileceği Ve Kimyasal Malzeme İçinde Kullanılan Girdilerin        Oranları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Kapasite Raporu

5.Yurt Dışından İthal Edilen Granit Taşı İçin:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Çeki Listesi

6.Solvent Kullanım Miktarları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Solvent Malzemelerinden Üretilen Mamullerin Hangi Firmaya Kaç Kg/Ton Satıldığını Gösteren Liste

d) Kapasite Raporu

e) EPDK’nın istemiş olduğu matbuu formu “Fiili Tüketim Belgesinin” Doldurulması

f) İthal edilmiş hammadde için ithalat beyannamesi ve ithalat faturası

g) Yurtiçinden devir yolu ile temin edilen malzemenin devir/satış evrakları 

7.Yurt Dışından İthal Edilen Ve Belli Bir Süre Sonra Arızalanan Cihazın Yurt İçinde Tamir İşleminin     Yapılamaması Nedeni İle İlgili:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Teknik Rapor (Türkiye´de Tamiri Mümkün Olmadığına Dair)

Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

8.Yurt Dışından Geçici İthal Edilen Malzemenin Ek Süreye İhtiyacı Olduğuna Dair:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

d) Süre uzatımına dair resmi yazı                                    

e) Geçici ithalat Rejimi Başvuru ve İzin Formu

f) Gümrük Vezne Alındısı
g)Teknik rapor

9.Antrepoculuğa Ekonomik Yönden İhtiyaç Bulunduğuna Dair:

a)Dilekçe

b)Tapu veya Kira Kontratı
 c)İmza sirküleri veya vekâletname

10.Günlük Su İhtiyacının Tespiti Hakkında: 

a)Dilekçe

b)Kapasite Raporu

c)Su İhtiyacının Proseste (İmalat İçin) Kullanıldığına Dair Bilgi

11.Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Malzemelerin İmalatta Kullanılması Hakkında:

a)Dilekçe

b)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (İthal Edilen Hammaddeler)

c)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (Yerli Üreticiden Alınan Hammaddeler)   

d)Dahilde İşleme İzin Belgesi Fotokopisi

e)Kapasite Raporu Fotokopisi

f)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İhracat Listesi (İhracat Beyannameleri ve İhracat Faturaları)

g)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İthalat Listesi (İthalat Beyannameleri ve İthalat Faturaları)

h)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili Yurt İçinden Temin Edilen Malzeme Listesi (Faturaları)

i)Fire Oranı (Malzemede Fire Oranı Olduğu Takdirde Fire Oranını Belirtir Yazı)

j)Satılmış olması durumunda fire malzemenin geri dönüşümcülere satıldığına dair fatura veya makbuz

12.Maliye Bakanlığı´na verilmek üzere matbaacılara verilen belge:

a)Dilekçe

b)Makinalara Ait Faturalar

13.Yurtdışından İthal Edilen Kumaşlardan Gömlek-Pantolon-Ceket-Takım Elbise Üretiminde Kullanıldıktan          Sonra Fire Oranlarının Tespiti Hakkında:

a)Dilekçe

b)Gümrük Giriş Beyannamesi

c)İthalat Faturaları

d)Kapasite Raporu
14.Gıda Sicili İle İlgili Düzenlenmesi Gereken Belge Hakkında:

a)Dilekçe

b)Elektrikle çalışan makinaların dökümü ve beygir güçlerini belirten yazı.

c)Son aya ait sigorta bildirgeleri ve tahakkuk fişleri ödeme makbuzları.

d)Kira kontratı

 

12.09.2005 Tarih ve 25934 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Oda Muamelat Yönetmeliğinin, 39. Maddesine istinaden, İhracat için yabancı dilde düzenlenmiş fatura suretleri, faturayı düzenleyen firmanın oda üyesi olduğuna dair bir ibare konulmak suretiyle onaylanır.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Onay İşlemi

1.Suret tasdiki işlemleri Ticaret Sorumlusu tarafından yürütülür.

2.Suret tasdiki yaptıracak firma temsilcisi, tasdiki yapılacak evrakı bir sureti ticaret odasında kalacak şekilde Ticaret Bölümü’ne sunar.

3. Sunulan evrak kaşeli veya firmanın tam unvanı yazılmış ve imzalı olması gerekmektedir.

4. Evrakın talep edilen nüshalarının arkası Odamızın kayıtlı üyesi olduğunu gösteren ibare basılır.

5. Firmanın isteği doğrultusunda evrakın arka yüzlerine ‘’İsrail menşeli mal olmadığı’’ ibaresini içeren kaşe basılır. Bu kaşenin basılabilmesi için firmadan ihraç malında İsrail menşeli girdiler bulunmadığına dair taahhütname alınır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Satış ve Onayı Odamız tarafından yapılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler:

1.IPA Programı sözleşmesinin bir sureti

2.IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.

3.Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.

4.Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

5.Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Gebze Ticaret Odası’ndan temin edilmeyen kapasite raporları için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen diğer belgeler yüklenici firma tarafından sunulacağı gibi, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından da talep edilebilecektir.

 

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu  onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Üyelerimizin Yerli Malı Belgesi talepleri ile ilgili başvuru koşulları, Yerli Malı Tebliği ve diğer gerekli evraklar ekte sunulmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

Fatoş NAMLI
Gebze Ticaret Odası
Ticaret Sorumlusu

Tel: 0(262)644 22 32 ext:1570
Fax: 0(262) 646 60 76
email: fnamli@gebzeto.org.tr

Serkan DİNÇER
Gebze Ticaret Odası
Ticaret Sorumlusu

Tel: 0(262)644 22 32 ext:1560
Fax: 0(262) 646 60 76
email: sdincer@gebzeto.org.tr