Menü Close

Şahıs İşlemleri

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Ticaret unvanlarını belirlerken Ticaret unvanları tebliğini dikkate alınız.

EVRAKLARDA BELİRTİLEN ADRES İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

1 -Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter huzurunda tasdikli Ticaret unvanı altında İmza Beyannamesi (SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE  HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR)
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
2 -Oda Kayıt Beyannamesi (1 adet)
3 -Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
4 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
5- Mersis Sisteminden alınan çıktının asıl imzalı sureti.
6- Vergi levhası fotokopisi, ilave nace kodları varsa mükellefiyet yazısı
Not: Şube açılışı için şube adresinin ve faaliyetinin yer aldığı vergi dairesinden alınan sicil özeti (mükellefiyet yazısı)


MERKEZ NAKLİNDE: Yukarıdaki yeni kayıt evraklarına ek olarak Merkezin bağlı bulunduğu Sicil Müdürlüğünden 111. belgesi 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.


TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Limited şirketler en az 50.000.TL sermaye ile kurulabilir. Anonim şirketler en az 250.000.TL sermaye ile kurulabilir.

TİCARİ İŞLETMELER İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

1.Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2.Beyan (Tür Değişikliği ve Yeni Tür Sözleşme, Tür Değişikliği Planı, Tür Değişikliği Raporu, Son üç yıl finansal tablolarının kabulü ile ilgili)

3.Yeni dönüştürülecek şirket türüne ilişkin kuruluş evrakları (web sayfamızda mevcut)

4.Tür değiştiren  Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi

5.Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir.(1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

6.Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.(1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

Not:  Şubesi bulunup bulunmadığına dair beyan, şubesi bulunması halinde kayıtlı olduğu sicil bilgileri de beyana eklenmelidir.

7-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

8.Tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Firma sahibi tarafından imzalı)

9.Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.m (Firma sahibi tarafından imzalı)

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

Şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

10.Bilanço (Firma sahibi tarafından imzalı)

11.Yeni şirket türüne ait vergi numarası MERSİS tarafından üretilmektedir.

12- Mevcut imza yetkililer haricinde yeni imza yetkili atanması durumunda Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda alınmış imza beyannamesi aslı
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Limited şirket kuruluşları esnasında imza beyannameleri sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünden çıkarılması gerekmektedir. Noter huzurunda düzenlenen imza beyannameleri kabul edilmeyecektir.)
Şirket sözleşmesinin kurucu tarafından Müdürlüğümüz huzurunda asaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde ayrıca imza beyannamesi aranmaz.
Şirket sözleşmesinin Müdürlüğümüz huzurunda vekaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde, Müdürlüğümüze ibraz edilen vekaletname ıslak imzalı ise ayrıca imza beyannamesi aranmaz. Vekaletnamenin ıslak imzalı olmaması halinde temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer müdürlüklerde düzenlenebilir.
Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Not: Ortaklar adına vekaleten işlem yapacaklar noter tasdikli ve ıslak imzalı vekaletin aslını ibraz etmek zorunda olduğunu. Vekaletname içeriğinde ‘kuruluş ve esas sözleşmeleri imzalamak’ için olduğu ve yapılacak ve imzalanacak belgeler açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE VERİLEN VEKALETNAME İLE ESAS SÖZLEŞME ONAYI VE HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR VE HUZURDA İMZA ATACAK KİŞİLER NÜFUZ CÜZDANIN ASLI İLE GELMESİ GEREKMEKTEDİR FOTOKOPİ VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İLE İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR. YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR YANINDA YEMİNLİ TERCÜMAN İLE GELMESİ GEREKMEKTEDİR (YEMİNLİ TERCÜMAN OLDUĞUNU İSPATLAYAN BELGE ASILLARI TERCÜMANNIN YANINDA OLMASI GEREKMEKTEDİR.)

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Limited Şirketler ve Anonim Şirketler için tür değiştirerek ticari işletmeye dönmeleri için tek ortaklı şirket olmaları ve ticari işletmeye dönmeden önce vergi dairesinden tek ortaklı şahsa ait vergi mükellefiyet kaydı oluşturulması gerekmektedir.

!! DOLDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE YAZILMALIDIR.

TİCARET ŞİRKETLERİNİN ( TEK ORTAKLI ANONİM VEYA TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET ) TİCARİ İŞLETMELERE DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 1,2,3,4,5,6 ve 7. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 194/3 ve 180 inci ve 182 ila 190 ıncı maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Ticari İşletmeye dönüşebilecektir.

MADDE 134-

(1) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir.

(2) Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.

(3) Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.

İSTENEN BELGELER

1– Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsile yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2- Ticari işletmeye dönüşüm ile ilgili MERSİS sistemi üzerinden hazırlanarak ticari işletmeye ait tür değişikliği ile ilgili yeni sözleşme bilgileri genel kurul tutanağının içerisine yazılarak veya tutanak eki olarak genel kurul karar defterine yapıştırılarak notere tasdik edilecektir.

– Tür değiştirilmesi ile ilgili genel kurul kararı 1 adet noter tasdikli

 Not: T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

  • Hazır Bulunanlar listesi (Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.)


3- Ticari işletme adına yetkili şahsa ait  ticari işletme unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)

4– Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirket denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu. Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin güncel tarihli faaliyet belgesi aslı

5-Genel Kurul Tarafından onaylanmış tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Yönetim/Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

6-Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.md) (Yönetim/Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

Şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir ). Eğer söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.

Not:  Şubesi bulunup bulunmadığına dair beyan, şubesi bulunması halinde kayıtlı olduğu sicil bilgileri de beyana eklenmelidir.

8– Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

9– Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

10- Yeni türün tesciline ilişkin gerekli belgeler.

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

1 –Adres,sermaye ve amaç konu değişikliğinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Yazılmış dilekçe (kaşeli şahsın kendisi tarafından imzalı olması gerekmektedir) Adres değişikliğinde yeni adresi gösteren vergi levhası fotokopisi. Amaç konu ilavesinde vergi dairesinden alınmıış yeni iş kolunu gösteren sicil özeti. Sermaye değişikliğinde yeni sermayenin yer aldığı onaylı bilanço evraklara eklenmelidir.


EVRAKLARDA YAZILAN ADRES İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

2 – Ticaret Unvanı Değişikliğinde;  Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (1 Adet) (Dilekçe temsile yetkili tarafından imzalanmalı, şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın imza beyannamesinin aslı) 

BELEDİYE VEYA OSB TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe (Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı, eğer vekaleten imzalı ise vekalet aslı ile vekaleten imza atan kişinin imza beyannamesi eklenme)

2. Belediye/OSB adres değişiklik yazısı, (Firmanın eski adres bilgisi yer almalı ve eski adres bilgisi ticaret sicil kayıtlarında  en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalı) (Yeni adres ise Mersis sistemine girilerek kontrol edilmelidir.)

(Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli)

İçeriğinde olması gereken Belediye/OSB Adres Yazısı Örneği:

Adresi …………….mah……………cad./sok.no:…. Daire:…    ilçe/Kocaeli olan işyerinin adresi  yapılan numarataj çalışmaları sonucunda  OSB / Belediye Meclisi’nin ../../…. Tarih ve ……sayılı kararı ile   ……………..mah…………………cad./sok.  no:…… daire:…   ilçe/Kocaeli  olarak değiştirilmiştir.

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

1 –Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 –Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe
3 –Vergi Dairesi terk yazısı  1 adet asıl
4 –Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı (asıl) dilekçe ve mal beyanı Varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
5 -Ticareti terk eden tacir 2004 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre terk dilekçesi ile birlikte mal beyanını da müdürlüğe vermek zorundadır.
6- Gerçek kişi kaydını birden fazla odaya veya sicile kayıt olduğu için sildirmek istemesi yada basit usulde defter tutması (Ticaret Siciline tescil için gerekli şartlara haiz olma durumunun ortadan kalması ) durumunda ekli tebliğ doğrultusunda  nereye kayıtlı olacağına dair Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak mutabakat komite kararı çıkartmak sureti ile başvurması gerekmektedir.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

YENİ ACENTELİK1 – Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 – Noter tasdikli acentelik vekaletnamesi 1 adet asıl

ACENTELİK FESHİ

1. Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2. Noter tasdikli acentelik fesihnamesi 1 adet asıl