Menü Close

Vakıf ve Derneklere Ait İktisadi İşletmeler

  • MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN  SONRA AŞAĞIDAKİ BELGELER  İLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

1.    Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,

2.    İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri (1 nüsha),
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)

3.    Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.    Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.    Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.    İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

7.    Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.    Oda kayıt beyannamesi

DEĞİŞİKLİKLER

1.    Dilekçe (Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.    Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha

3.    İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

 KAYDIN SİLİNMESİ

1.    Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan