Menü Close

Belgeler

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin Ticaret Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
Müdürlüğümüze gelmeden MERSİS sisteminden online olarak belge başvuruları kısmından e-imzalı olarak talep edilerek sistem üzerinden ödemesi de yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir.

Mersis E-İmza belge işlemleri;

 

Uluslararası Eşya  Taşımasına Dair  Gümrük Sözleşmesi´nin (Tır Sözleşmesi 6.Maddesine istinaden,ülkemizde kefil kuruluş olmak ve TIR Karnelerini vermek görevi Bakanlar Kurulu tarafından TOBB´a verilmiştir.
Tır sözleşmesi  koşullarınca uluslararası eşya taşımasında kullanılan ve taşınan eşyanın vergi  ve resimleri ile bunlara ait geçikme cezalarını gümrük makamlarına karşı garanti eden Tır Karneleri , IRU-Cenevre´den temin edilerek TIR Sistemine kabul edilen işletmelerin  istifadesine sunulmakta ve kullanılan TIR Karneleri de geri alınarak IRU´ya iade edilmektedir.
Tır karneleri Ankara, İstanbul,İzmir,Konya,Kayseri,Gaziantep Ticaret Odaları ile Mersin Antakya, Trabzon,ve Bolu Ticaret ve Sanayi  Odaları vasıtasıyla verilmektedir.

 

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 27/12/2019 tarih ve 50794103 sayılı ve 17/01/2020 tarih ve 51469810 sayılı genelgesine göre;
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) arasında yapılan entegrasyon çalışmaları çerçevesinde tapu müdürlüklerince şirket yetkilileri elektronik ortamda sorgulanabilmekte ve tapu yetki belgesi doğrudan TAKBİS üzerinden oluşturulmaktadır.
Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2010/6 sayılı Genelgesi 18/05/2018 tarihinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik çerçevesinde tapu işlemlerinin şirketler bakımından da tapu müdürlüklerince yetki belgesi talep edilmeksizin elektronik ortamda MERSİS üzerinden TAKBİS’e iletilen bilgiler dikkate alınarak yerine getirilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Bu itibarla, bundan böyle müdürlüğünüzce tapu yetki belgesinin düzenlenmemesi bildirilmiştir.

Önemli: Müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, şirket yetkililerinin tapu müdürlüklerine müracaatlarından önce mersis@gebzeto.org.tr adresine e-mail göndererek sicil kayıtlarındaki bilgileri kontrol ettirmesi ve varsa hatalı eksik bilgileri güncellettirmeleri önemle hatırlatılır. 


Ancak 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere istenen tapu yetki belgesi taleplerinin karşılanması uygunluğu bildirilmiştir.

VALİLİK İL PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE İSTENEN TAPU YETKİ BELGESİ :
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi 18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunun 2 inci maddesi ile değişmiştir. Bu çerçevede 16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.
1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe;
Yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur. (vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin aslı ve vekalet imza atan şahsın noterden alınmış asıl imza beyannamesi dilekçe ekinde sunulacaktır.)
2.Yabancı sermayeli Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borsada işlem gören firmalar pay defterlerinden suret getirmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin e bendi kapsamında “Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.” tapuya ibraz edilecektir.

3.Şirketin % 50 nin altında yabancı sermaye bulunması ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkileri bulunması durumunda. Yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkisini gösteren sicil gazetesi sureti dilekçeye eklenecektir.

 

İflas Konkordato Belgesi Islak İmzalı

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin İhale yasaklı olmadığını gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden dilekçe ile talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Dilekçeler Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve Ticaret Odası Başkanlığına olma üzere yazılacaktır.

NOT: İflas Konkordato ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin dilekçelerde belirtilmesi gerekmektedir. 

İflas Konkordato Belgesi E-İmzalı

İflas Konkordato belgesi (ihale kanunu a ve b bendi) Müdürlüğümüze gelmeden MERSİS sisteminden online olarak belge başvuruları kısmından e-imzalı olarak talep edilerek sistem üzerinden ödemesi de yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir.

Bununla birlikte alınması gereken iflas konkordato belgesi (ihale kanunu g) bendi için odamız web sitesinden online işlemlerden müracaat edilerek (g)  bendi için e- imzalı belge talebi yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir. 

NOT: İflas Konkordato ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin sistemde belirtilmesi gerekmektedir. 

Mersis E-imza belge işlemleri;

 

Şirket ortaklarının ve yetkililerinin yurt dışına çıkışta vize işlemlerini kolaylaştırılması amacı ile verilen belgedir. Sicil Servinden dilekçe ile talep üzerine verilir.

Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılacaktır.