Menü Close

Belgeler

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin Ticaret Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden sözlü talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

 

Uluslararası Eşya  Taşımasına Dair  Gümrük Sözleşmesi´nin (Tır Sözleşmesi 6.Maddesine istinaden,ülkemizde kefil kuruluş olmak ve TIR Karnelerini vermek görevi Bakanlar Kurulu tarafından TOBB´a verilmiştir.
Tır sözleşmesi  koşullarınca uluslararası eşya taşımasında kullanılan ve taşınan eşyanın vergi  ve resimleri ile bunlara ait geçikme cezalarını gümrük makamlarına karşı garanti eden Tır Karneleri , IRU-Cenevre´den temin edilerek TIR Sistemine kabul edilen işletmelerin  istifadesine sunulmakta ve kullanılan TIR Karneleri de geri alınarak IRU´ya iade edilmektedir.
Tır karneleri Ankara, İstanbul,İzmir,Konya,Kayseri,Gaziantep Ticaret Odaları ile Mersin Antakya, Trabzon,ve Bolu Ticaret ve Sanayi  Odaları vasıtasıyla verilmektedir.

 

TAPU KANUNUNA GÖRE ALINACAK BELGELER 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi 18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunun 2 inci maddesi ile değişmiştir. Bu çerçevede 16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe;

Yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur. (vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin aslı ve vekalet imza atan şahsın noterden alınmış asıl imza beyannamesi dilekçe ekinde sunulacaktır.)

2.Yabancı sermayeli Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Borsada işlem gören firmalar pay defterlerinden suret getirmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesinin e bendi kapsamında “Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.” tapuya ibraz edilecektir.

3.Şirketin % 50 nin altında yabancı sermaye bulunması ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkileri bulunması durumunda. Yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkisini gösteren sicil gazetesi sureti dilekçeye eklenecektir.

 

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin İhale yasaklı olmadığını gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden dilekçe ile talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

     Dilekçeler Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve Ticaret Odası Başkanlığına olma üzere yazılacaktır.

NOT: İhale belgesi ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin dilekçelerde belirtilmesi gerekmektedir. 

 

Şirket ortaklarının ve yetkililerinin yurt dışına çıkışta vize işlemlerini kolaylaştırılması amacı ile verilen belgedir. Sicil Servinden dilekçe ile talep üzerine verilir.

Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılacaktır.