Menü Close

Ticaret Bölümü

Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı 28.09.2006 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Topluluk´ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, odalarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilir.

ATR Dolaşım Belgesi tanımında geçen serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Topluluk´ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

Bir eşyaya ATR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için o eşyanın yukarıdaki tanım çerçevesinde serbest dolaşımda bulunması gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu´nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma Kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.

Ticaret Bölümü, odamıza kayıtlı olan firmaların ATR Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlendiği Ülkeler
-Almanya,
-Avusturya,
-Belçika,
-Bulgaristan,
-Çek Cumhuriyeti,
-Danimarka,
-Estonya,
-Finlandiya,
-Fransa,
-Hollanda,
-İngiltere,
-İrlanda,
-İspanya,
-İsveç,
-İtalya,
-Letonya,
-Litvanya,
-Lüksemburg,
-Macaristan,
-Malta,
-Polonya,
-Portekiz,
-Romanya,
-Slovakya,
-Slovenya,
-Yunanistan

A.TR Dolaşım Belgelerinin Doldurulması
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri dolaşım belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde doldururlar
a) A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.
b) Dolaşım belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur.
c) Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır.
d) Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir.
e) Düzenlenen belgede belirtilen her bir maddeye sıra numarası verilir ve son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmamasını sağlamak üzere yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
f) Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.
g) Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez.
h) İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın, Gümrük Birliği´nden kaynaklanan yükümlülükleri karşıladığına ve serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte, talep üzerine herhangi bir zamanda odamıza ibraz etmeye hazır olmalıdır.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından 2006/10895 sayılı karar hükümlerine uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım belgeleri, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname ve kapasite raporu (bir defaya mahsus) ile birlikte odamıza verilir. İhracatçı ve imalatçı firmalar farklı ise imalatçı faturasının bir fotokopisi, üçüncü ülke veya AB´den ithal edilmişse, ithalat beyenamesi, ithalat faturası, telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları eklenir.
Ticaret Bölümümüz, bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye´de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.
Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, beyaz üzerine yeşil meneviş renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odamıza ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.
Ticaret Bölümümüz, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri tanzim edemez.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ülkemize ithal edilen eşyanın veya ilgili rejim kapsamında ithal edilen girdilerin kullanılması sonucu üretimi yapılan eşyanın, Avrupa Birliği Ülkelerine ihracatı aşamasında, ödenecek telafi edici verginin, ihracat beyannamesinin kapatılması esnasında ilgili gümrük idarelerine ödeneceğine dair odamıza taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamede, verginin ödendiğine dair makbuzun ihracatın sonuçlandırılmasını izleyen bir ay içerisinde odamıza ibraz edileceğinin beyan edilmesi gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgelerinin Tasdiki İçin Ticaret Bölümümüz Tarafından İstenecek Evraklar
-Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
-Taahhütname (Ek:4)
-Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
-Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası
-Üçüncü Ülke veya AB´den ithal edilmişse, İthalat Beyannamesi, İthalat faturası, Telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun olarak ithal edilen eşyaya ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmaması durumunda, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşım durumunda bulunan eşyanın ihracında,
a) İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinden söz konusu ithalat işlemi ile ilgili bilgi ve belgelerin imha edildiğine ilişkin bir belgenin temin edilmesi.
b) İthal edilen eşyanın serbest dolaşımda olduğu gösteren ticari belge ve kayıtları ile Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı envanter kayıtlarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi
Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediği veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.
A.TR Dolaşım Belgeleri;
a) A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,
b) A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,
c) Eşyanın “Varış Ülkesi” üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi,
d) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde “Varış Ülkesinin değiştirilmesinin talep edilmesi, durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir.
Bu durumda ihracatçı;
1) Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:2)
2) Eşyanın serbest dolaşımda bulunduğuna dair taahhütname doldurulur. (Ek:4)
3) Söz Konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediğini veya A.TR Dolaşım Belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresince “Teknik nedenlerle” kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte talep yazısında beyan eder.
4) Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler.
5) Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir.
6) İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “Gözlemler” bölümüne Ticaret Bölümümüz tarafından “ISSUED RETROSPECTIVELY” kaşesi vurulur.

A.TR Dolaşım Belgelerinin İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi
A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:3) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “Gözlemler” bölümüne Ticaret Bölümümüz tarafından “DUPLICATE” kaşesi vurulur.

İhraç işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri
a) A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.
b) “Sonradan verilmiştir” kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
c) “İkinci Nüshadır” kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
d) A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine (a) bendinde belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir.
e) Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir.
1.8. A.TR Dolaşım Belgesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar
A.TR Dolaşım Belgesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:5)´de verilmiştir.
1.9. A.TR Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlemesinde, menşe değil, eşyanın serbest dolaşımda olması esastır. Bu doğrultuda, ATR Dolaşım Belgelerinin üzerinde belge kapsamı eşyanın menşeine ilişkin ibarelerin bulunmaması gerekir. Aksi halde, öngörülen menşei kriterini taşımadığı halde, eşyanın menşeine ilişkin ibarelerin yer aldığı ATR Dolaşım Belgelerinin Odalarca onaylanması ve Gümrük İdarelerince vize edilmesi durumunda, sözü edilen belgenin yanıltıcı bilgi içermesi söz konusu olmaktadır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: İngiltere, Galler ve İskoçya´dan oluşmaktadır. Eğer varış yeri İskoçya veya Galler ise varış ülkesi olarak Birleşik Krallık (United Kingdom) veya Büyük Britanya (Great Britain) isminin yazılması gerekmektedir.

ATR Dolaşım Belgesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra “in the name of………” ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, “in the name of………” ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

A.TR Dolaşım Belgesi, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz renkli olan beş nüshalık takımdır. Bütün nüshaların 13. sütununun firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

 

EUR-MED Dolaşım Belgesi PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

Bu bağlamda;

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)
TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)
TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)
TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + AB(GB. Eşyası için)
TR + TUNUS + AB(tarım ürünleri için)
TR + MISIR + AB (GB. Eşyası için)
TR + MISIR + AB (tarım ürünleri için)
TR + MISIR + TUNUS
TR + MISIR + FAS
TR + TUNUS + FAS

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)
TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)
TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + MISIR

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS
TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS
TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanılmaktadır. Başvuru için, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur.

 

 

/bolumlerimiz/ticaret-bolumu/dolasim-belgeleri/eur-med-dolasim-belgesi/

Eur.1 Dolaşım Sertifikası Doldurulması
a) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 Dolaşım Sertifikası başvuru formunun arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
2) Sertifikalar yazı makinesi ile doldurulur.
3) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
4) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
5) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, net tanınmalarına olanak verecek şekilde ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.
Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formunun arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı´nda belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.
b) İhracatçı Beyanı eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından;
1) Eşyanın imalatında kullanılan, Türkiye ve anlaşmaya taraf ülkeler menşeli maddeler,
2) Bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik,
3) Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçilik Eur.1 Dolaşım Sertifikası Yönetmeliğinin II No.lu ekine ilişkin listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.

Ticaret Bölümü, odamıza kayıtlı olan firmaların Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlendiği Ülkeler


İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensiliği, Norveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu, Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, İsrail, Filistin, Suriye, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün

Tevsik Edici Belgeler;
a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller,
b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,
c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

Ticaret Bölümümüz Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri


İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından Eur.1 Dolaşım Serfikası yönetmeliklerinde, belirtilen hükümlere uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım sertifikaları, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname ve kapasite raporu (bir defaya mahsus) ile birlikte Ticaret Bölümümüze verilir. Sertifikanın son nüshasının arkasında yer alan, İhracatçı Beyanı Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan Eur.1 Sertifikaları Yönetmeliğinin II No.lu ekindeki işlem ve işçilik listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir ve belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit edilmesi gerekir.
Ticaret Bölümümüze, bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, ilgili mevzuat uyarınca Türk menşeli veya anlaşmaya taraf ülkeler menşeli olduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.
Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, beyaz üzerine yeşil meneviş renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odamıza ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli beş beyaz olan altı nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından son ikisi alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.
TicaretBölümü, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için Eur.1 Dolaşım Sertifikası tanzim edemez.

Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının Tasdiki İçin Ticaret Bölümü Tarafından İstenecek Evraklar
-Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi.
-Taahhütname (Ek:10)
-Üretici Firmaların, Kapasite Raporu.
-Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası.
-Tedarikçi Beyanı, Türkiye veya Topluluk´un ilgili ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanı (Ek:13, Ek:14)
-Üçüncü ülke veya AB´den ithal edilmişse, ithalat beyannamesi, ithalat faturası, telafi edici verginin tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları.
Tarım Ürünlerinin İhracatında;
-Ticaret Borsası Tescil Beyannamesi
-Müstahsil Makbuzu

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Sonradan Verilmesi
EUR.1 Dolaşım Sertifikası istisnai olarak;
1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması veya,
2) Bir Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı gümrük idaresi tarafından kabul edilmemiş olduğu hususunun tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ve ihracatı esnasında Eur.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı;
1) Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:7)
2) Eur.1 Dolaşım Sertifikası taahhütnamesi doldurulur. (Ek:10)
3) Söz Konusu eşya için ihraç sırasında Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmediğini veya Eur.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince “Teknik nedenlerle” kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte talep yazısında beyan eder.
4) Usulüne uygun olarak doldurulmuş Eur.1 Dolaşım Sertifikasını kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler.
5) Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir.
6) İhracattan sonra verilen Eur.1 Dolaşım Sertifikasının beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “Gözlemler” bölümüne Ticaret Bölümümüz tarafından “ISSUED RETROSPECTIVELY” kaşesi vurulur.
2.6. Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi
Eur.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:8) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “Gözlemler” bölümüne Ticaret Bölümümüz tarafından “DUPLICATE” kaşesi vurulur.

İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:8) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “Gözlemler” bölümüne Ticaret Bölümümüz tarafından “DUPLICATE” kaşesi vurulur.

İhraç işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İbraz Süreleri


a) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir

.b) İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a)

bendinde belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

c) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe

sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

d) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden

önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili

kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.


e) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek

mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise

Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.


 Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar
Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:11) verilmiştir.

 

GPS (Genel Prefanslar Sistemi) çevresinde prefans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belgelerdir.
İhracatçı tarafından düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) belgeleri resmi tasdik makamı olarak sadece yetkilendirilmiş odalardan birine tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Odamız resmi tasdik makamı olarak yetkilendirilmiştir.

Ticaret Bölümümüz, odamıza kayıtlı olan firmaların Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlendiği Ülkeler
1) Rusya Federasyonu
2) Japonya
3) Beyaz Rusya (Belarus)
4) Ukrayna
5) ABD
6) Avustralya
7) Kanada
8) Yeni Zelanda

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin Düzenlenme Şekli
Forma A belgesinin İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerin dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.
Belge doldurulurken 8. Kolona 5, 6 ve 7. kolonlarda beyan edilen her bir mal için ayrı ayrı:
a) Malın tamamı Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için “P” harfi;
b) İthal girdisi bulunması halinde, Form A belgesinin arka sayfasındaki yazılı kurallar dikkate alınır.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri
İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Form A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun şekilde 3 nüsha olarak düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Ticaret Bölümüne verilir. Ticaret Bölümümüz belgeleri kurallarına uygun olarak doldurulup doldurulmadığına kontrol edip, teşvik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar. Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odaya ait mühürle tasdik edilir. Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin son nüshası fatura fotokopisi alıkonulur. Diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Tasdiki İçin Ticaret Bölümümüz Tarafından İstenecek Evraklar
-Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
-Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
-Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Sonradan Verilmesi
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin), hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması durumunda, mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içerisinde düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı;
1) Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:22)
2) Usulüne uygun olarak doldurulmuş Form A (Özel Menşe Şahadetnamesini) kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler.
3) Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir.
4) İhracattan sonra verilen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “11.” sütununa Ticaret Bölümümüz tarafından “ISSUED RETROSPECTIVELY” kaşesi vurulur.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:23) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “11.” sütununa Ticaret Bölümümüz tarafından “DUPLICATE” kaşesi vurulur.

İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesin)´deki Kutulara Yazılacak Hususlar
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesin)´deki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:24) verilmiştir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra “in the name of………” ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, “in the name of………” ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, ikisi beyaz renkli olan üç nüshalık takımdır. Bütün nüshaların (Ek:24) 12. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi;

• İhracatçı veya yetkili temsilcisi,  Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde. eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılabilir. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.

• Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

• Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptir.

Türkiye’den İran ‘a yapılacak ihracatlarda, tavizden faydalanacak Türk menşeli ürünler listesi EK 1B de yer almaktadır.

* Onay esnasında teşvik edici belgelerin yanında sunulması gerekli taahhütname örneği ektedir.

 

Menşe Şahadetnamesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu´nun 17 ila 21 inci maddeleri ile buna bağlı Gümrük Yönetmeliği´nin 23 ila 33 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenir.

Menşe Şahadetnamesi, İhraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.
Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede tercihli gümrük rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

Ticaret Bölümü, Menşe Şahadetnamelerinin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Menşe Şahadetnamesinin Düzenlendiği Ülkeler
Menşe Şahadetnamesi tek başına tüm ülkelere düzenlenebilir.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri
İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde doldurulan ve imza edilen menşe şahadetnamesi, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Ticaret Bölümüne verilir.
a) Ticaret Bölümü, Menşe Şahadetnamesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca hangi ülke menşeli olduğu hususunda, ihracata ait diğer evrakları da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra tasdik işlemini tamamlar.
b) Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, menşe şahadetnamesinin “3. Nüshası ve başvuru formu ile fatura fotokopisi, dilekçe ve tevsik edici diğer belgeler alıkonularak. İlk iki nüshası ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

Menşe Şahadetnamesinin Tasdiki İçin Ticaret Bölümümüz Tarafından İstenecek Evraklar
-Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
-Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
-Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası
-Eşya ithal edilmişse, İthalat Beyenamesi, İthalat faturası, Gümrük vezne alındısı

Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar
Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:20) verilmiştir.

Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Menşe Şahadetnamesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra “in the name of………” ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, “in the name of………” ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.
İhracat gereği menşe şahadetnamesinin aslından başka, bir veya birkaç takım olarak aynı suret isteniliyorsa, bütün takımların içeriğinin, aslına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Fotokopi olarak düzenlenen suretlerin tasdik işlemi yapılmamaktadır.

Menşe Şahadetnamesinin başvuru formu 8. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

 

Diğer Belge ve Hizmetler

İhracat Yapan Üyelerimize ait listelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Odamız eksper listelerinde bulunan, sektörlere göre uzman eksperler tarafından firmaların aşağıdaki listede belirtilen ekspertiz talepleri incelenerek, mahallinde ve evraklar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ekspertiz raporu düzenlenir.

1.Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle Tamir Edilmek Üzere İthal Edilen Malzemeler İçin:

a) Dilekçe
b) İthalat Faturası

2. Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle İthal Edilen Malzemenin Tamir Edildiği Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

 Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

3.Yurt Dışından İthal Edilen Orman Ürünü Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

4.Üretimi Yapılan Kimyasal Malzemenin İhraç Edileceği Ve Kimyasal Malzeme İçinde Kullanılan Girdilerin        Oranları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Kapasite Raporu

5.Yurt Dışından İthal Edilen Granit Taşı İçin:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Çeki Listesi

6.Solvent Kullanım Miktarları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Solvent Malzemelerinden Üretilen Mamullerin Hangi Firmaya Kaç Kg/Ton Satıldığını Gösteren Liste

d) Kapasite Raporu

e) EPDK’nın istemiş olduğu matbuu formu “Fiili Tüketim Belgesinin” Doldurulması

f) İthal edilmiş hammadde için ithalat beyannamesi ve ithalat faturası

g) Yurtiçinden devir yolu ile temin edilen malzemenin devir/satış evrakları 

7.Yurt Dışından İthal Edilen Ve Belli Bir Süre Sonra Arızalanan Cihazın Yurt İçinde Tamir İşleminin     Yapılamaması Nedeni İle İlgili:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Teknik Rapor (Türkiye´de Tamiri Mümkün Olmadığına Dair)

Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

8.Yurt Dışından Geçici İthal Edilen Malzemenin Ek Süreye İhtiyacı Olduğuna Dair:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

d) Süre uzatımına dair resmi yazı                                    

e) Geçici ithalat Rejimi Başvuru ve İzin Formu

f) Gümrük Vezne Alındısı
g)Teknik rapor

9.Antrepoculuğa Ekonomik Yönden İhtiyaç Bulunduğuna Dair:

a)Dilekçe

b)Tapu veya Kira Kontratı
 c)İmza sirküleri veya vekâletname

10.Günlük Su İhtiyacının Tespiti Hakkında: 

a)Dilekçe

b)Kapasite Raporu

c)Su İhtiyacının Proseste (İmalat İçin) Kullanıldığına Dair Bilgi

11.Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Malzemelerin İmalatta Kullanılması Hakkında:

a)Dilekçe

b)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (İthal Edilen Hammaddeler)

c)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (Yerli Üreticiden Alınan Hammaddeler)   

d)Dahilde İşleme İzin Belgesi Fotokopisi

e)Kapasite Raporu Fotokopisi

f)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İhracat Listesi (İhracat Beyannameleri ve İhracat Faturaları)

g)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İthalat Listesi (İthalat Beyannameleri ve İthalat Faturaları)

h)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili Yurt İçinden Temin Edilen Malzeme Listesi (Faturaları)

i)Fire Oranı (Malzemede Fire Oranı Olduğu Takdirde Fire Oranını Belirtir Yazı)

j)Satılmış olması durumunda fire malzemenin geri dönüşümcülere satıldığına dair fatura veya makbuz

12.Maliye Bakanlığı´na verilmek üzere matbaacılara verilen belge:

a)Dilekçe

b)Makinalara Ait Faturalar

13.Yurtdışından İthal Edilen Kumaşlardan Gömlek-Pantolon-Ceket-Takım Elbise Üretiminde Kullanıldıktan          Sonra Fire Oranlarının Tespiti Hakkında:

a)Dilekçe

b)Gümrük Giriş Beyannamesi

c)İthalat Faturaları

d)Kapasite Raporu
14.Gıda Sicili İle İlgili Düzenlenmesi Gereken Belge Hakkında:

a)Dilekçe

b)Elektrikle çalışan makinaların dökümü ve beygir güçlerini belirten yazı.

c)Son aya ait sigorta bildirgeleri ve tahakkuk fişleri ödeme makbuzları.

d)Kira kontratı

 

12.09.2005 Tarih ve 25934 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Oda Muamelat Yönetmeliğinin, 39. Maddesine istinaden, İhracat için yabancı dilde düzenlenmiş fatura suretleri, faturayı düzenleyen firmanın oda üyesi olduğuna dair bir ibare konulmak suretiyle onaylanır.

Ticaret Bölümü Tarafından Yapılacak Onay İşlemi

1.Suret tasdiki işlemleri Ticaret Sorumlusu tarafından yürütülür.

2.Suret tasdiki yaptıracak firma temsilcisi, tasdiki yapılacak evrakı bir sureti ticaret odasında kalacak şekilde Ticaret Bölümü’ne sunar.

3. Sunulan evrak kaşeli veya firmanın tam unvanı yazılmış ve imzalı olması gerekmektedir.

4. Evrakın talep edilen nüshalarının arkası Odamızın kayıtlı üyesi olduğunu gösteren ibare basılır.

5. Firmanın isteği doğrultusunda evrakın arka yüzlerine ‘’İsrail menşeli mal olmadığı’’ ibaresini içeren kaşe basılır. Bu kaşenin basılabilmesi için firmadan ihraç malında İsrail menşeli girdiler bulunmadığına dair taahhütname alınır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Satış ve Onayı Odamız tarafından yapılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler:

1.IPA Programı sözleşmesinin bir sureti

2.IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.

3.Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.

4.Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

5.Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Gebze Ticaret Odası’ndan temin edilmeyen kapasite raporları için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen diğer belgeler yüklenici firma tarafından sunulacağı gibi, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından da talep edilebilecektir.

 

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu  onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Üyelerimizin Yerli Malı Belgesi talepleri ile ilgili başvuru koşulları, Yerli Malı Tebliği ve diğer gerekli evraklar ekte sunulmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

Fatoş NAMLI
Gebze Ticaret Odası
Ticaret Sorumlusu

Tel: 0(262)644 22 32 ext:1570
Fax: 0(262) 646 60 76
email: fnamli@gebzeto.org.tr

Serkan DİNÇER
Gebze Ticaret Odası
Ticaret Sorumlusu

Tel: 0(262)644 22 32 ext:1560
Fax: 0(262) 646 60 76
email: sdincer@gebzeto.org.tr