Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » TEK ORTAĞA DÜŞME VE HİSSE DEVRİ

TEK ORTAKLIĞA DÜŞME

TTK.338. maddesine göre Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
3-Şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin ilgili sayfalarından suret.

 

Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde,  bu hususunda tescil ve ilan edilmek  üzere başvurulması gerekmektedir.

 

 

HİSSE DEVRİ İLANI

Anonim şirketlerde ortakların hisse devrinin tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında ispat zorluğu yaşanması halinde aşağıdaki belgelerle hisse devrinin tescil edilmeden ilanı gerçekleştirilebilir.

1-Dilekçe

2-Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı noter onaylı

3-Şirketin son pay durumunu gösterir yönetim kurulu kararı noter tasdikli

4-Pay defterlerinin tasdikli sureti

5-Hisse devri sözleşmesi noter onaylı

6-Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler eklenir.Tek yönetim kurulu üyesi olan veya istafa sonucu kalan yönetim kurulu sayısı %51 altında kalması durumunda ise yönetim kurulu seçimi için genel kurul kararı gerekir  

7-Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi.

8-Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa veraset ilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C. Kimlik Numarası bulunması gerekmektedir.

2-Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.

3-Nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği yeterlidir. Devir sözleşmesi aranmaz.

4-Reşit olmayan küçüklerin; anneleri ve babalarıyla yada bunlardan biriyle birlikte şirkete pay sahibi olmaları durumunda; kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir

Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr