Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Şahıs İşletmeleri » TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ŞİRKETTEN ŞAHSA

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Limited Şirketler ve Anonim Şirketler için tür değiştirerek ticari işletmeye dönmeleri için tek ortaklı şirket olmaları ve ticari işletmeye dönmeden önce vergi dairesinden tek ortaklı şahsa ait vergi mükellefiyet kaydı oluşturulması gerekmektedir.

 

!! DOLDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE YAZILMALIDIR.

 

TİCARET ŞİRKETLERİNİN ( TEK ORTAKLI ANONİM VEYA TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET ) TİCARİ İŞLETMELERE DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ

 

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 1,2,3,4,5,6 ve 7. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 194/3 ve 180 inci ve 182 ila 190 ıncı maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Ticari İşletmeye dönüşebilecektir.

 

MADDE 134-

(1) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir.

 

(2) Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.

 

(3) Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

 

(4) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.İSTENEN BELGELER

 

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsile yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

 

2- Ticari işletmeye dönüşüm ile ilgili MERSİS sistemi üzerinden hazırlanarak ticari işletmeye ait tür değişikliği ile ilgili yeni sözleşme bilgileri genel kurul tutanağının içerisine yazılarak veya tutanak eki olarak genel kurul karar defterine yapıştırılarak notere tasdik edilecektir.

- Genel Kurul Evrakları (A.Ş.’lerde Genel kurula Bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur.)

- Tür değiştirilmesi ile ilgili genel kurul kararı 1 adet noter tasdikli

- Genel kurul katılımı ile ilgili hazır bulunanlar listesi (Anonim Şirketlerde Ayrıca Bakanlık Temsilcisi İmzalı)

- Genel Kurul Gündem Kararı Defterden Fotokopi

- Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı  (Anonim Şirketler İçin) 


3- Ticari işletme adına yetkili şahsa ait  ticari işletme unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )

4- Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirket denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu. Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin güncel tarihli faaliyet belgesi aslı

 

5-Genel Kurul Tarafından onaylanmış tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Yönetim/Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

 

6-Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.md) (Yönetim/Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

 

7- Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak;   Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir ). Eğer söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.

 

8- Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

9-Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir.

 

10- Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

11-Yeni tür ticari işletmeye ait vergi dairesinden alınan vergi levhası,

 

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr