Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Genel Kurul ve Denetçi Seçimi

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR. 

 

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.  

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2 inci maddesine istinaden, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur. 

 

1 - Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı) 

2 - Yönetim Kurulu Seçimi Varsa; Vazife Taksim kararı ve imza yetkileri hakkında karar (1 adet Noter Tasdikli ) 

3 - Genel Kurul Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir. 

4- Hazirun Cetveli (1 adet Ortakların T.C./VKN Numarası yazılacak) 

5 -Genel kurul toplantısı  çağrılı ise Gündemin ilanı ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, 

6-Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı

7 -İmza yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer imza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ) (Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.)

8 - Hükümet Komiseri atama yazısı (Hükümet Komiseri gözetiminde yapılan genel kurullar için 1 asıl)

9-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı görevi kabul ettiklerine ilişkin beyan,Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın noterden imza beyannamesi eklenmelidir.

10-Genel Kurul İç yönergesi daha önce tescil edilmedi ise Genel Kurulun onayından geçen İç Yönerge ( 2 adet asıl -  Tüm sayfaları yönetim kurulu üyeleri tarafından ıslak imzalı), İç Yönerge örneği eklentilerde sunulmuş olup, iç yönergedeki kırmızı italik yazılı kısımlar çıkarılmalıdır. 

11- Denetime tabi şirketlerde denetçi seçilmesi halinde. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığı ile şirket ile denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin imzalandığına ve denetçinin görevi kabul ettiğine dair beyan alınmadan, denetçi tescil edilemez. 

12-Vekaleten katılım var ise vekaletnameler gelen evraklara eklenmelidir. (Hükümet Komiseri bulunan toplantılar için vekaletnamelerin getirilmesine gerek yoktur.)

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr