Menü Close

Anonim Şirket

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 250.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 500.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

Ticaret unvanlarını belirlerken Ticaret unvanları tebliğini dikkate alınız.(Unvanda amaç konu faaliyetlerinden enaz 1 adet sektör yazılması gerekmektedir.)

Şirket bankaya sermaye blokesi yapmadan önce Ticaret Sicil Müdürlüğünden ünvanın tescile uygun olup olmadığı yönünde teyid alınması daha uygun olacaktır.

KURULUŞ TESCİL HİZMETLERİMİZİ ″ ONLİNE RANDEVU BÖLÜMÜNDEN RANDEVU ″ ALINARAK YAPILMAKTADIR.

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

1 – Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 – Şirket Esas Sözleşmesi (Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli)  SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE VERİLEN VEKALETNAME İLE ESAS SÖZLEŞME ONAYI VE HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR VE HUZURDA İMZA ATACAK KİŞİLER NÜFUZ CÜZDANIN ASLI İLE GELMESİ GEREKMEKTEDİR FOTOKOPİ VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İLE İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR. KURUCU TÜRKÇE BİLMEMESİ DURUMUNDA YANINDA YEMİNLİ TERCÜMAN İLE GELMESİ GEREKMEKTEDİR (YEMİNLİ TERCÜMAN OLDUĞUNU İSPATLAYAN BELGE ASILLARI TERCÜMANIN YANINDA OLMASI GEREKMEKTEDİR.)

Sözleşmeler MERSİS sistemi üzerinden Noter veya Ticaret Sicili Müdürü tarafından çıktı alınacaktır.

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketle,Gayrimenkul değerlemesi hizmeti verecek şirklerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

3 – İmza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe Çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
İmza Beyannamesi Bilgilendirme:
-Şirket sözleşmesinin kurucu tarafından Müdürlüğümüz huzurunda asaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde ayrıca imza beyannamesi aranmaz.
-Şirket sözleşmesinin Müdürlüğümüz huzurunda vekaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde, Müdürlüğümüze ibraz edilen vekaletname ıslak imzalı ise ayrıca imza beyannamesi aranmaz. Vekaletnamenin ıslak imzalı olmaması halinde temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer müdürlüklerde düzenlenebileceği gibi noterde de düzenlenebilecektir.
– Sözleşmenin noter huzurunda asaleten veya vekaleten düzenlenmesi halinde şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer müdürlüklerde düzenlenebileceği gibi noterde düzenlenmiş imza beyanı da kabul edilecektir.
– Kurucular dışındaki şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer müdürlüklerde düzenlenebileceği gibi noterde de düzenlenebilecektir.


4 – a. Kurucu ortak tüzel kişilik ise Tüzel Kişiliğe ait Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Tasdikname ( 1 ayı geçmemiş). ve imza sirküleri asıl
b. Ortak olan Tüzel Kişilik yabancı sermaye şirketi ise şirketin bulunduğu ülkenin resmi kurumlarından alınmış güncel apostilli sicil kaydı (Yeminli tercümana ve notere tastikletilmiş hali)
c. Şirket ortakları, müdürleri veya yönetim kurulu üyeleri yabancı uyruklu şahıslar ise bu kişilerin Yeminli tercümana ve notere tastikletilmiş pasaport suretleri.

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fotoğrafları (3 adet)

6 – Oda Kayıt Beyannamesi ” Ekli ” (1 adet)

7-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

8-Esas sözleşmede nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kanuna uygun olarak yatırıldığına dair banka mektubu.(Banka blokesi yapılmadan Tiacret Sicili Müdürlüğünden şirket unvanının uygun olup olmadığına dair teğit alınması daha uygun olacaktır.)
9-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler. Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın noterden imza beyannamesi eklenmelidir.
10-Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
11-Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
12-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
13-Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
14-Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
15-Gümrük Müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan yetkili müdürlerin (gümrük işlemlerinde) noter tastikli gümrük müşaviri/gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi.
16-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük Müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi
17-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı,
18- Kurulacak şirkete ait potansiyel vergi numarası MERSİS sitemi tarafından üretilmektedir.
19-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı kararının bir örneği

SGK OTAMATİK İŞYERİ TESCİLİ VE AÇILŞILARI İÇİN ekteki genelgenin dikkate alınması gerekmektedir.

Ortaklar adına vekaleten işlem yapacaklar noter tasdikli ve ıslak imzalı vekaletin aslını ibraz etmek zorunda olduğunu. Vekaletname içeriğinde ‘kuruluş ve esas sözleşmeleri imzalamak’ için olduğu ve yapılacak ve imzalanacak belgeler açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

1- Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2- Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
3- Şube açılışına ilişkin karar Noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl 1 fotokopi)Kararda şubenin unvanı (…… Şirketi ……. Şubesi) olarak belirtilecek, şubeye tahsis edilen sermaye miktarı ve şubeyi kimlerin ne surette temsil edecekleri, uyruğu , kimlik numarası ve açık adresi ile belirtilecek.
Önemli Bilgilendirme:

KARARDA YAZILAN ŞUBE ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİREBİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.
4- Şube yetkililerinin şube unvanı adı altında Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda hazırlanmış asıl tasdikli imza beyannameleri(1 asıl 1 fotokopi)
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
İmza Beyannamesi Bilgilendirme:
Şubeyi temsile yetkili kişinin aynı sicil çevresinde bulunmak koşuluyla merkezde veya merkeze ait diğer bir şubede imza beyannamesi bulunması halinde yeni bir imza beyanı aranmaz.

5-Şube yetkilisinin  3  adet fotoğrafı

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİNİN YENİ KAYIT VE UNVAN VE AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA SİSTEMDEN ONAY GELMESİ BEKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

(ANONİM ŞİRKETLERDE SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SÖZLEŞME MADDELERİ HAKKINDADA ONAY BEKLEYEBİLİRSİNİZ

1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne ve Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 -Yönetim Kurulu kararı 1 adet noter tasdikli.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

KARARDA YAZILAN ŞİRKET ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

Not: Mersiste yeni adres girerken ‘Yönetim Kurulu’ seçeneği seçilmeli

1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 -Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı 1 adet Noter tasdikli asıl

BELEDİYE VEYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe (Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı, eğer vekaleten imzalı ise vekalet aslı ile vekaleten imza atan kişinin imza beyannamesi eklenme)

2. Belediye/OSB adres değişiklik yazısı, (Firmanın eski adres bilgisi yer almalı ve eski adres bilgisi ticaret sicil kayıtlarında  en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalı) (Yeni adres ise Mersis sistemine girilerek kontrol edilmelidir.)

(Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti gerekmektedir. )

İçeriğinde olması gereken Belediye/OSB Adres Yazısı Örneği:

Adresi …………….mah……………cad./sok.no:…. Daire:…    ilçe/Kocaeli olan işyerinin adresi  yapılan numarataj çalışmaları sonucunda  OSB / Belediye Meclisi’nin ../../…. Tarih ve ……sayılı kararı ile   ……………..mah…………………cad./sok.  no:…… daire:…   ilçe/Kocaeli  olarak değiştirilmiştir.

Not: Mersis girişi yapılarak yazının doğruluğu teyit edilmelidir, Mersiste yeni adres girerken numarataj seçeneği seçilmeli

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2 inci maddesine istinaden, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

T.T.Kanunun 461/3 üncü fıkrasına istinaden Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az 15 gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

1- Müdürlüğümüze  web sayfamızdaki genel kurul evralarına ilave olarak aşağıdaki belgeler 
2- Şirket sözleşmesinin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni hükümet komiserince imzalı (Hükümet Komiseri bulunması halinde),

Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.,

Şayet değişen maddenin yeni şekli tutanağın içine yazılmış ise tadil getirilmesine gerek yoktur.

Hazirun Cetveli asıl ıslak imzalı olacak.  Matbuu evraklar (Vekaleten katılımlar için vekalet örneği toplantı tutanağı örneği ve hazirun cetveli örneği yönetmelik ekinde mevcuttur.), Genel Kurul Çağrılı Yapılmış ise gündemin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi. 

Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.
3- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

4-**Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

 SERMAYE ARTIRIMI

ŞİRKET HİSSELERİNİN NAMA VEYA HAMİLİNE OLDUĞU MUTLAKA BELİRTİLMEK ZORUNDADIR (SERMAYE ARTIRIMI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİNİN YENİ ŞEKLİNDE)

1- Sermayenin ödendiğine ve özvarlığının korunduğuna dair SMMM veya YMM raporları ve hazırlayanın faaliyet belgesi  (1 er adet asıl)
2- Sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanması durumunda iç kaynakların tespitine dair YMM veya SMMM raporları   Sermayenin ödendiği ve iç kaynakların tespiti ayrı raporlarda yer alabilir.
3- Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,TTK 457,471
4- Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
5- Esas sözleşmede nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kanuna uygun olarak yatırıldığına dair banka mektubu ve dekontu.
6-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.
7- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
8- Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerine gösteren cetvet(2 adet)
9- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
10- Sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hale gelir ve bu hususu doğrulayan müdürlüğün yazısının ilgili bankaya verilmesi üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.
11- Sermaye artırımında çıkarılacak payların halka arz edilmesi halinde sermaye artırımının tescilinden önce izahnamenin tescili için müdürlüğe başvurulması gerekir. 
12- Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
13-Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir.  
14-Rüçhan haklarının sınırlandırılması, kaldırılması veya primli hisse senedi çıkarılması halinde bunların; gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.

DİKKAT ÖNEMLİDİR 1.  Anonim ve limited şirketlerde sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda; artırımın tescil edilebilmesi için, şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle   şirket  sermayesinin  karşılıksız  kalıp  kalmadığına,   sermayenin  hangi   oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançonun, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi durumunda ise, söz konusu raporlar aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

2.  Anonim  ve limited şirketlerde  şirketlerde    sermayenin    sadece    sermaye    taahhüdü    yoluyla artırılabilmesi için, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunmaması gerekmekte olup; limited şirketlerde ise, bu zorunluluk bulunmamaktadır. Anonim ve limited şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun aranması, ANONİM şirketlerde ise bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olup olmadığının da tespit edilmesi ve raporda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

3.        Anonim ve limited şirketlerde şirketlerde sermayenin; iç kaynaklardan ve eş zamanlı olarak sermaye taahhüdü ile birlikte artırılması durumunda, Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır.

DİĞER AÇIKLAMALAR EKTEDİR

ÖNEMLİ

Esas sözleşme madde tadillerinde (sermaye artırımı,merkez nakli, unvan değişikliği vb. diğer değişen maddeler) mutlaka önce MERSİS sistemine giriş yapılması ve sistemden esas sözleşmenin son haline bakılarak orada oluşan madde ile karardaki maddelerin bire bir aynı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde karar ile MERSİS sistemin arasında yazım farklılıkları olması durumunda kararların değişmesi zorunluluğu doğmaktadır.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 – Şirket Esas Sözleşmesi MERSİS sistemi üzerinden hazırlanarak genel kurul onayına sunulması gerekmektedir. Esas sözleşme genel kurul tutanağının içerisine yazılarak veya tutanak eki olarak kabul edilerek genel kurul karar defterine yapıştırılarak notere tasdik edilecektir.
(Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, Yabancı kişilerin pasaport numaraları ve Tüzel kişilerin vergi numaraları açık bir şekilde sözleşmeye yazılması gerekmektedir.)

– Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.


(Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.)

3– Genel kurul katılımı ile ilgili hazır bulunanlar listesi
Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.
4-Tür değişikliği öncesi mevcut temsile yetkili olanlar dışında
seçilen İmza yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer imza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur. )

5– Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi 

6-Tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

7-Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.md) (Müdürler Kurulu Tarafından İmzalı)

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.) Şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

8– Şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (Eğer yok ise olmadığına dair beyan), beyan ekine özel sicillere kayıtlı mal ve hakların belgeleri eklenmelidir. 

Not:  Şubesi bulunup bulunmadığına dair beyan, şubesi bulunması halinde kayıtlı olduğu sicil bilgileri de beyana eklenmelidir.

9-Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

10-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan, Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın noterden imza beyannamesi eklenmelidir.

11-Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

12- Yeni ortak girişi var ise Tüzel ortaklar için firma Türkiye’de tescilli ise ticaret sicili tasdiknamesi yurt dışı ise apostilli ve notere ve yeminli tercüman onaylı sicil özeti

13- Yeni şirket türüne ait vergi numarası MERSİS sistemi tarafından üretilmektedir.

14- Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

15– Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

16-Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (Hükümet Komiseri bulunan toplantılar için vekaletnamelerin getirilmesine gerek yoktur.)

Tür değişikliği aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 

GENEL KURUL EVRAKLARINA  İLAVE OLARAK AŞAĞIDAKİ BELGELER HAZIRLANMALIDIR.

1-Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısının aslı

2-Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği 1 adet asıl,

3-Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor.1 adet asıl imzalı.

4-Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu.

5-Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni.
ŞİRKET HİSSELERİNİN NAMA VEYA HAMİLİNE OLDUĞU MUTLAKA BELİRTİLMEK ZORUNDADIR

6-Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri.

7-Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri.

8-Sermaye azaltımı yapan şirketin denetime tabi olması halinde  4 üncü maddede belirtilen rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir.

9-Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6 ve 7 inci maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

10-Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde 3. ilan tarihinden 2 ay sonraki tarihte hazırlanmış bu hususa ilişkin yönetim kurulu beyanı

11-Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir.

12-TTK 473 üncü madde şartlarını sağlayan genel kurul onayına sunulan yönetim kurulu raporu
13-**Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

ÖNEMLİ

Esas sözleşme madde tadillerinde (sermaye artırımı,merkez nakli, unvan değişikliği vb. diğer değişen maddeler) mutlaka önce MERSİS sistemine giriş yapılması ve sistemden esas sözleşmenin son haline bakılarak orada oluşan madde ile karardaki maddelerin bire bir aynı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde karar ile MERSİS sistemin arasında yazım farklılıkları olması durumunda kararların değişmesi zorunluluğu doğmaktadır.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR. 

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.  

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2 inci maddesine istinaden, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin ilk yapılacak olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur. 

1 – Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı) 

2 – Yönetim Kurulu Seçimi Varsa; Vazife Taksim kararı ve imza yetkileri hakkında karar (1 adet Noter Tasdikli ) 

3 – Genel Kurul Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

Not: YÖNETİM KURULU SEÇİMİNE İLİŞKİN GENEL KURULLARLARDA
– Yönetim kurulu Üyelerinin ne kadar süre ile seçildikleri esas sözleşmenize uygun şekilde belirtilmelidir. Mersis başvurusunda da tarih girilmesi zorunludur.  “Bir sonraki genel kurula kadar” ya da ”…………….. yılında yapılacak ilk genel kurula kadar” gibi ibareler kullanılmamalı,
-Genel Kurul tutanağında kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildikleri belirtilmeli, Kanunen Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1 yıl için seçilebileceklerinden ve esas sözleşmede bulunması sureti ile Genel Kurul Kararı ile seçilebilecekleri için Yönetim Kurulu Başkanı /Başkan Vekili-Yardımcısı gibi ibarelere Genel Kurul Kararında yer verilmemeli,
-İmza yetkisi belirleme yetkisi TTK 375’e göre Yönetim Kurulu’nun devredilemez yetkisi olduğu için imza yetkisini genel kuruldan sonra alınacak yönetim kurulu kararında görüşülmeli,

4- Hazır bulunanlar listesi (1 adet Ortakların T.C./VKN Numarası yazılacak) 

Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

5 -Genel kurul toplantısı  çağrılı ise Gündemin ilanı ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, 

6-Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı

7 -İmza yetkililerinin şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ) (TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
Not: Sicil dosyasında kişiye ait imza beyannamesi bulunması ve imzası değişmemesi halinde yeni bir imza beyanı aranmaz. 

8 – Hükümet Komiseri atama yazısı (Hükümet Komiseri gözetiminde yapılan genel kurullar için 1 asıl)

9-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı görevi kabul ettiklerine ilişkin beyan, Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın imza beyannamesi eklenmelidir.

10-Genel Kurul İç yönergesi daha önce tescil edilmedi ise Genel Kurulun onayından geçen İç Yönerge ( 1 adet asıl –  Tüm sayfaları yönetim kurulu üyeleri tarafından ıslak imzalı), İç Yönerge örneği eklentilerde sunulmuş olup, iç yönergedeki kırmızı italik yazılı kısımlar çıkarılmalıdır. 

11- Denetime tabi şirketlerde denetçi seçilmesi halinde. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığı ile şirket ile denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin imzalandığına ve denetçinin görevi kabul ettiğine dair beyan alınmadan, denetçi tescil edilemez. 

12-Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı
(BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne ve Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 – Yönetim kurulu seçimi var ise vazife taksim ve imza yetkileri hakkında karar (1 adet Noter Tasdikli)

3 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

4 – Hazır bulunanlar listesi ıslak imzalı (1 adet)

Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

5 -Toplantı  Çağrılı ise Gündemin ilanı ile ilgili gazete

6 – İmza yetkililerinin şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
(Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.))
Not: Sicil dosyasında kişiye ait imza beyannamesi bulunması ve imzası değişmemesi halinde yeni bir imza beyanı aranmaz.

7 – Hükümet Komiseri katılması durumunda Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)

8 -Tasfiye Memurlarının Tasfiye Halinde Şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ).
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.
Not: Tasfiye memuru olarak atanan kişiye ait sicil dosyasında daha önceden verilen imza beyannamesi bulunması ve imzası değişmemesi halinde yeni bir imza beyanı aranmaz.

9 – Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına,yerleşim yerlerine ilişkin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan,
Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın imza beyannamesi eklenmelidir.

10 – Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

11- Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine ilşkin Tebliğ eklentilerde Mevcut olup dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

12-Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne ve Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 -Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

3 -Hazirun Cetveli (1 adet)

Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

6 – Genel kurul Toplantısı Çağrılı ise gündem ilanı ile ilgili gazete

7 -Hükümet Komiseri katılması durumunda Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)

8 -Genel Kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilançosu (1 adet) 

9- Tasfiye sonu mal beyanı

10- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı düzenlenmiş EK 5 formu (1 er adet)


11- Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ eklentilerde Mevcut olup dikkatlice incelenmesi gerekmektedir
14-**Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

Şirketin Tescilli şubeleri mevcut ise öncelikle şubelerin kapatılması gerekmektedir,
Tescilli şubeleri olanlar şube kapanışlarına ait tescil gazete örneklerini ilave olarak getirmelidir.

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.


Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası veya pasaport numarası) belirtilecektir.

1 – Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 – Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı 1 adet Noter tasdikli asıl.
(Görevden ayrılan kişinin imza yetkisi varsa iptal edilmeli ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesine imza yetkisi verilecekse kararda belirtilmesi gerekmektedir.)
3–  Seçilen yönetim kurulu üyesine imza yetkisi verilmesi durumunda şirket unvanı altında hazırlanmış Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)
 (Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)
(SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE  HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR)
4 –  Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin  görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın imza beyannamesi eklenmelidir.


5 – Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

6– Yönetim kurulu üyeleri yabancı uyruklu şahıslar ise bu kişilerin Yeminli tercümana ve notere tasdik ettirilmiş  pasaport suretleri. Vergi dairesinden alınmış vergi numarası

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.


YENİ ACENTELİK

1 – Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 – Noter tasdikli acentelik vekaletnamesi 2 adet asıl

ACENTELİK FESHİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe 1 adet
2. Noter tasdikli acentelik fesihnamesi 2 adet asıl

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR.GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

KARARDA YAZILAN ŞİRKET ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 -Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin 111.maddesine göre düzenlenmiş belge (1 asıl )
3 -Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
-Yönetim Kurulu üyelerinin 3 er adet fotoğrafı
5- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)  T.T.K 422/2 Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.
Esas sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir. Tadil metni genel kurula ek olarak kabul edilirse şirket kaşeli ve toplantı başkanlığınca imzalı olmalıdır (1 nüsha) 
(Hükümet Komiseri katılması durumunda ayrıca hükümet komiserincede imzalanmış olmalıdır)

Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

6-Hazirun bulunanlar listesi asıl imzalı

Not: Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.
7-Hükümet Komiseri katılması durumunda komiser atama yazısının aslı 
8-Genel kurul toplantısı çağrılı ise gündemim ilan edildiği ticaret sicili gazetesi
9- Genel kurul toplantısında yönetim kurulu seçimi var ise ‘Genel Kurul ve Denetçi seçimi’ bölümündeki ek belgeler de eklenmelidir.
11- Genel kurul toplantısına vekaleten katılım var ise genel kurul esasları ile ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış noter tasdikli vekaletname aslı (BAKANLIK TEMSİLCİSİ KATILAN TOPLANTILAR HARİÇ)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Esas sözleşme madde tadillerinde (sermaye artırımı, merkez nakli, unvan değişikliği vb. diğer değişen maddeler) mutlaka önce MERSİS sistemine giriş yapılması ve sistemden esas sözleşmenin son haline bakılarak orada oluşan madde ile karardaki maddelerin bire bir aynı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde karar ile MERSİS sistemin arasında yazım farklılıkları olması durumunda kararların değişmesi zorunluluğu doğmaktadır.

 

TEK ORTAKLILIĞA DÜŞME

TTK.338. maddesine göre Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2-Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
3-Şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin ilgili sayfalarından suret.
4-Pay sahipliğinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu Kabul Beyanı
5-Yeni Tek Pay Sahibi tüzel kişilik ise Tüzel Kişiliğe ait Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Tasdikname ( 1 ayı geçmemiş). ve imza sirküleri asıl
b. Yeni Tek Pay Sahibi Tüzel Kişilik yabancı sermaye şirketi ise şirketin bulunduğu ülkenin resmi kurumlarından alınmış güncel apostilli sicil kaydı (Yeminli tercümana ve notere tastikletilmiş hali)

TEK PAY SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2-Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli ( Kararda şirketin tek pay sahibinin değiştiği ve yeni tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
3-Şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin ilgili sayfalarından suret.
4-Pay sahipliğinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu Kabul Beyanı
5-Yeni Tek Pay Sahibi tüzel kişilik ise Tüzel Kişiliğe ait Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Tasdikname ( 1 ayı geçmemiş). ve imza sirküleri asıl
b. Yeni Tek Pay Sahibi Tüzel Kişilik yabancı sermaye şirketi ise şirketin bulunduğu ülkenin resmi kurumlarından alınmış güncel apostilli sicil kaydı (Yeminli tercümana ve notere tastikletilmiş hali)

TEK PAY DURUMU SONA ERME BİLDİRİMİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2-Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli ( Kararda şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiği belirtilecek)
3-Devreden tek pay sahibinin pay defterinin ilgili sayfalarından suret.

TTK 198 BİLDİRİMİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2-Hisseleri değişen ortak tarafından Şirkete yapılan bildirim (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Bildirim yabancı tüzel kişilik ise belgeler apostilli yeminli tercüman ve noter tasdikli olmalıdır. )
Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri ile pay ve oy oranlarının hesaplanması:
T.S.Yönetmeliği
MADDE 107- (1) Bir teşebbüs veya bir ticaret şirketi; bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs veya ticaret şirketi, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir.
(5) Bildirimler, bildirime konu işlemin tamamlanmasını müteakip on gün içinde yazılı şekilde yapılır. Bildirimleri alan sermaye şirketleri, kayıtlı bulundukları müdürlüğe bu bildirimleri, bildirimin alındığı tarihten itibaren on gün içinde tescil ve ilan ettirir.

3-İlgili devir işleminin onaylandığı Yönetim Kurulu Kararı’nın sureti,
4-Bildirim yapan ortağın güncel pay durumunun yer aldığı pay defterinin ilgili sayfalarından suret.